Language selection:
På svenska
|
In English
Haku
Etusivu
Luken etusivu
Tietopaketit
Monimuotoisuus
Etusivu > Tietopaketit > Monimuotoisuus > Maatalousympäristö ja eläimet > Maisema
Maisema kertoo monimuotoisuudesta
Monimuotoisuuden merkitys maataloudessa on muuttunut. Tuotannon luonnollisesta sivutuotteesta on tullut arvo, jonka säilymiseen kiinnitetään nyt erityistä huomiota.

Maisemarakenteella tarkoitetaan luonnon ja kulttuurin muovaamia ympäristötekijöitä, jotka muodostavat jatkuvassa muutostilassa olevan kokonaisuuden, maiseman fyysisen rakenteen. Maisemarakenne kertoo ekosysteemien moninaisuudesta ja antaa viitteitä lajistollisen monimuotoisuuden vaihtelusta.

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että mitä enemmän maisemassa on eri aistein rekisteröitäviä maisematekijöitä, ts. mitä monimuotoisempi maisema on, sitä monimuotoisempi on myös alueen kasvi- ja eläinlajisto. Monimuotoisuutta arvioidaankin usein maisemakuvan eli maiseman visuaalisten ominaisuuksien perusteella.

Karut, kiviset laidunmaat kertovat usein jo harvinaisiksi käyneiden kasvi- ja eläinlajien elinympäristöistä. Maatalous on synnyttänyt vuosisatojen kuluessa kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjen ohella rakennettuja perinnemaisemia. Ne välittävät tietoa maaseudun kulttuurihistoriasta, lisäävät alueiden historiallista kerroksellisuutta (ajallista syvyyttä) ja visuaalista monimuotoisuutta.

Maatalouden tuotantotavoissa ja tuotantosuunnissa tapahtuvat muutokset muuttavat maisemarakennetta ja heijastuvat maisemakuvaan. Viime vuosina monimuotoisuuden hoitamisessa on kiinnitetty huomiota perinteisten maisematyyppien, ketojen, niittyjen ja laitumien häviämiseen, maiseman yksipuolisuuteen sekä peltoympäristöjen lajistolliseen köyhyyteen.

Monimuotoisuuden ja kulttuurimaiseman ylläpito ovat hyvin pitkälti maatalous- ja ympäristöpoliittisten toimien onnistumisen varassa. Maisemallista monimuotoisuutta on pyritty edistämään maatalouden ympäristötukijärjestelmän avulla. Käytännön toteutuksesta eli biodiversiteetin hoidosta vastaavat maanomistajat. Siksi ohjauskeinojen laadinnassa tulisi huomioida myös heidän kulttuurinsa ja arvomaailmansa.

Katriina Soini & Marja Uusitalo

Luonnonvarakeskus (Luke), puhelinvaihde 029 522 6000, etunimi.sukunimi@luke.fi
© Luke 2015