Taloustohtori
SuomiItämeren maatViljatietopankki -verkkopalvelu


Etusivulle
Viljantuotanto

Perustuotannolla on raaka-aineen tuottajana strateginen merkitys ketjun toiminnalle ja toimivuudelle. Sen toimintaan vaikuttaa ketjun muita osia enemmän kansainvälinen ja kansallinen politiikka ja sen markkinarakenne on muita ketjun osia paljon pirstoutuneempi ja - osittain edellisistä syistä johtuen - se on ketjun parhaiten tilastoitu osa.

Viljatilojen taloudellisten toimintaedellytysten, kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tasolla on yhä suurempi merkitys politiikan vaikutusten ja turvamekanismien vähentyessä ja markkinoiden ohjaavan roolin kasvaessa. Tämän osion taulukoissa tarkastellaan viljatilojen taloudellisten toimintaedellytysten tasoa ja kehitystä. Tulokset perustuvat MTT:n kannattavuuskirjanpitoaineistoon sekä siitä MTT:n yrityskohtaisella ennustemallilla laskettuihin ennusteisiin.

Kasvinviljelyn rakenteellisista tilastoista tähän osioon on kerätty pellonkäytön trendit ja ennusteet, viljatilojen rakennekehitys sekä viljatilojen alueellinen jakauma Suomessa.


Palvelun tuotanto: