LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2021  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2021  2020  2019  2018  2015  2016  2017  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007


Käsitteiden selityksiä

TULOSLASKELMA

Yrittäjäperheen palkkavaatimus: Yrittäjäperheen tekemästä porotalouden työstä aiheutuva laskennallinen kustannus. Palkkavaatimuksen laskenta perustuu työtuntikirjanpidosta saatuihin työtuntitietoihin ja tuntipalkkavaatimukseen.

Oman työn tuntipalkkavaatimus:

vuosi

euroa

2002/2003

10,8

2003/2004

11,3

2004/2005

11,7

2005/2006

12,3

2006/2007

12,4

2007/2008

12,6

2008/2009

13,0

2009/2010

13,5

2010/2011

14,0

VASTAAVAA

Aineettomat hyödykkeet: Aineettomiin hyödykkeisiin luetaan sellainen pitkävaikutteinen rahankäyttö, joka ei muodosta aineellista omaisuutta.

Aineelliset hyödykkeet: Käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyvät maa- ja vesialueet, rakennukset, koneet ja kalusto sekä salaojitukset ja muut aineelliset hyödykkeet.
Poistoina vähennettävien omaisuusosien tasearvo perustuu jälleenhankintahinnoista johdettuihin nykyarvoihin.

Pitkäaikaiset sijoitukset: Pitkäaikaisiin sijoituksiin sisältyvät yritystoimintaan liittyvät osakkeet ja osuudet, pitkäaikaiset lainasaamiset (mm. tuottajalainat) ja muut sijoitukset. Yksityistalouden osakkeita yms. näissä ei huomioida.

Vaihto-omaisuus: Vaihto-omaisuuteen sisältyvät aine- ja tarvikevarastot, valmiiden tuotteiden ja ns. välituotteiden varastot, mukaan lukien karkearehuvarastot, porokarja ja muu vaihto-omaisuus.

Saamiset: Saamiset ovat jaksotuseriä, joilla kassaperusteisia tuloja kohdennetaan oikealle tilikaudelle suoriteperusteista tilinpäätöstä varten. Saamisina käsitellään erikseen myyntisaamiset, tukisaamiset, alv-saamiset ja muut saamiset.

Rahoitusomaisuus: Rahoitusomaisuus käsittää yrityksen normaalin juoksevan toiminnan rahoittamiseen tarvittavat käteisvarat ja talletukset. Se ei sisällä yksityistalouden varoja.

VASTATTAVAA

Oma pääoma: Oma pääoma lasketaan vähentämällä porotalouden omaisuudesta velat. Omaisuuteen luetaan tällöin tuotanto-oikeudet, rakennukset, koneet ja kalusto, muu käyttöomaisuus, osakkeet ja osuudet, tuotantopanosten varastot, tuotevarastot (sis. karkearehuvarastot), porokarja, muu vaihto-omaisuus, saamiset ja rahoitusomaisuus.

Vieras pääoma: Vieraaseen pääomaan sisältyvät toimialan velat jaoteltuna lajeittain pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi