SuomeksiPå svenska
LUKE Taloustohtori
Porotalous
 2002-2020  Omat valinnat  Taustatiedot  Poromatkailu  2020  2019  2018  2015  2017  2016  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006


Kannattavuuskirjanpidosta

Porotalouden kannattavuuskirjanpito

Porotalouden kannattavuuskirjanpidossa seurataan porotalouden kehitystä todellisilta porotalousyrityksiltä kerättävän yritysaineiston perusteella. Kannattavuuskirjanpidossa on mukana noin 75 porotalousyritystä. Niiltä saatavaa kannattavuuskirjanpitoaineistoa hyödynnetään mm. tutkimuksessa, maataloushallinnossa, talousneuvonnassa, edunvalvonnassa, maatalousopetuksessa sekä tietysti porotalousyrityksissä. Ensimmäiset kattavat porotalouden kannattavuuskirjanpitotulokset saatiin Suomessa poronhoitovuodelta 2002/2003.

Toimintaa ylläpitää ja kehittää Luken Tilastopalvelut.

Kannattavuuskirjanpitotiedot

Kannattavuuskirjanpitolaskelmat sisältävät vain yrityksen porotaloutta koskevat erät.  Kannattavuuskirjanpidossa tarvittavat rahatulot ja -menot saadaan tilan Pomu -kirjanpidosta. Nämä sekä näiden lisäksi tarvittavat lisätiedot kerää ja tallentaa Luken tietojärjestelmään Paliskuntain Yhdistys.

Tiedonkerääjät toimittavat tiedot Luken Tilastopalveluun, jossa ne tarkastetaan ja tallennetaan tietokantaan. Tietojen perusteella lasketaan yritysten tilinpäätökset ja taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Aineistosta lasketaan edelleen porotalouden taloutta kuvaavat keskiarvotulokset. Kannattavuuskirjanpitoaineisto on ainoa porotalouden tutkimusaineisto, josta voidaan muodostaa kannattavuuden ja tunnuslukujen laskemiseksi tarvittavat oikaistut tulos- ja taselaskelmat.

Kannattavuuskirjanpitotulosten käyttö

Yrityskohtaista kannattavuuskirjanpitoaineistoa käytetään monipuolisesti eri tutkimuslaitosten sekä yliopistojen tutkimuksissa. Tutkimuksista saatava tieto porotaloudesta on kansallisesti tärkeää.

Kannattavuuskirjanpitoaineistosta alueittain ja tilakokoluokittain lasketut keskimääräiset tiedot muodostavat keskeisen Suomen maataloushallinnon käyttämän porotaloutta koskevan tietoaineiston. Aineiston koostamisessa käytetään EU:n hyväksymiä laskentaperusteita, jonka vuoksi tulokset ovat käsitteellisesti vertailukelpoisia sekä Suomen että muiden EU-maiden maa- ja puutarhataloutta koskevien tulosten kanssa.

Maataloushallinnon lisäksi keskiarvotuloksia hyödyntävät monipuolisesti muun muassa porotalousneuvonta, edunvalvonta, opetus sekä tietysti poromiehet. Aineistosta saatavia laskelmia ja tunnuslukuja voidaan käyttää yhä tärkeämmäksi käyvään talouden seurantaan, analysointiin sekä seurantatietoihin perustuvaan taloussuunnitteluun.

Yritykset saavat vuosittain palauteraportin, jossa oleva tilinpäätös sisältää porotalouden tulos- ja taselaskelmat sekä koko yrityksen maksuvalmiuslaskelman. Näiden laskelmien perusteella on määritetty yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut. Lisäksi palaute sisältää yhteenvedon mm. varasto- ja  työmenekkitiedoista.

Jokaiselle kirjanpitoyritykselle tulostetaan vuosittain myös vertailuraportti, joka sisältää yrityksestä sekä tarkasteltavan että edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja tunnusluvut. Lisäksi raportissa on vastaavat keskiarvotiedot vertailuryhmästä. Vertailuryhmän tulokset ovat samalla alueella samankokoisten kannattavuuskirjanpitoyritysten painotettuja keskiarvoja. Vertailuryhmästä on lisäksi laskettu heikomman ja paremman ryhmän tulokset, jotta yrittäjä voi tarkastella oman yrityksensä sijoittumista vertailujoukossa.

Kirjanpitotoimintaan osallistuminen on porotalousyrityksille vapaaehtoista ja kaikki kannattavuuskirjanpidon raportit ja muut palvelut ovat yrityksille ilmaisia.

Kannattavuuskirjanpidon aloittaminen

Uusia porotalousyrityksiää tarvitaan kannattavuuskirjanpitoon, jos yrityksiä jää pois kirjanpidosta esimerkiksi tuotannon lopettamisen vuoksi. Kirjanpitotoimintaan mukaan haluavat voivat ottaa yhteyttä Paliskuntain yhdistykseen.

Tietosuoja

Osalla porotalousyrityksistä on myös maataloutta siinä mittakaavassa, että nämä kuuluvat maatalouden kannattavuuskirjanpitoon. Tämän aineiston tietosuojaa ja käyttöä koskevat EU:n säädökset. Niiden mukaisesti yrityskohtaisia tietoja voidaan käyttää vain ja ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Säädöksissä erityisesti kielletään tietojen toimittaminen verottajalle.

Aineistojen saanti tutkimuskäyttöön edellyttää, että Luke hyväksyy käyttöoikeushakemuksen. Yrityskohtaiset tiedot samoin kuin omistaja- ja sijaintitiedot ovat täysin luottamuksellisia, eikä niitä anneta ilman yrityksen kirjallista lupaa tutkijoille. Tutkimusjulkaisuissa tiedot esitetään vain keskiarvoina, jolloin ryhmässä on aina vähintään viisi yritystä. Kaikkia kirjanpitotietojen käsittelyyn osallistuvia sitoo täysi vaitiolovelvollisuus.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi