SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Kasvihuonekaasulaskenta
  2001-2019   Omat valinnat   Taustatiedot


Taloustohtorin Kasvihuonekaasulaskenta -palvelu

www.luke.fi/taloustohtori/kasvihuonekaasulaskenta

www.luke.fi/ekonomidoktorn/vaxthusgasutslappen

www.luke.fi/economydoctor/greenhouse_gas_emission

Taloustohtorin Kasvihuonekaasulaskenta –palvelu tuottaa raportteja maatilojen kasvihuonekaasupäästöistä kannattavuuskirjanpitotilojen tietojen perusteella.

Luken yrityskohtainen kannattavuuskirjanpito/FADN -aineisto sisältää vuosittain noin  730 maa- ja puutarhataloutta harjoittavaa yritystä. Tulokset on painotettu kuvaamaan Suomen suurimpien noin 33 000 tilan tuloksia. Näillä tiloilla taloudellinen tilakoko ylittää 8000 SO-euron alarajan.

Laskennassa käytetään kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä (lisätietoja: http://www.stat.fi/tup/khkinv/index.html). Raportit kertovat yrityskohtaiset päästöt, ei tuotteiden elinkaarisia päästöjä.

Päästölähteet:

Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaanipäästöt syntyvät eläinten ruuansulatuskanavassa.

Lannankäsittelyn metaanipäästöt syntyvät lannan varastoinnin aikana.

Lannankäsittelyn dityppioksidipäästöt syntyvät lannan varastoinnin aikana.

Maaperän dityppioksidipäästöt syntyvät maahan lisätystä lannoite- ja lantatypestä, kasvintähteistä, turpeen hajotuksesta eloperäisillä pelloilla sekä huuhtoumasta ja laskeumasta.

Kalkituksen hiilidioksidipäästöt syntyvät kalkitusaineen hiilen vapautuessa maaperässä.

Eloperäisten peltojen hiilidioksidipäästöt syntyvät turpeen eloperäisen aineksen hajotessa viljelyn vaikutuksesta.

Kivennäismaiden hiilivarastomuutokset lasketaan Yasso07-mallilla käyttäen lähtötietoina kasvintähteessä ja lannassa maahan tulevan hiilen määrää ja kemiallista laatua sekä alueellisia 30 vuoden keskimääräisiä tietoja sadannasta ja lämpötilasta.

Maankäytön päästöt eivät toistaiseksi sisällä maankäytön muutosten vaikutuksia tai puuvartisen biomassan hiilivaraston muutoksia.

Energian päästöjä lasketaan tilojen polttoainekustannusten perusteella.

Palvelu koostuu kahdesta osasta:

1. Vuodesta 2000 lähtevä aikasarja sekä yksittäisten vuosien perustulosteet sisältävät tuotantosuunnittain tilojen kasvihuonekaasupäästöt.  Päästöt on laskettu yritystä, hehtaarimäärää ja yrityksen tuottamien tuotteiden SO-euromäärää kohti. SO-euromäärän (StandardiTuotos) laskennassa yritysten koko tarkasteluvuoden tuotanto hinnoitellaan  viiden edeltävän vuoden keskimääräisillä normihinnoilla ja tuotosmäärillä.

Kasvihuonekaasupäästöt  on ryhmitetty maatalouden, maaperän ja energiankäytön aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin.

2.  "Omat Valinnat" - osiossa on nähtävissä tarkemmin kunkin ryhmän päästölähteet. Käyttäjä valitsee haluamansa ryhmän sekä enimmillään neljä luokittelutekijää, joiden perusteella määritetyille tilaryhmille järjestelmä laskee kasvihuonekaasupäästöt.

Kaikki tulokset lasketaaan painotettuna keskiarvona ja taulukot tehdään reaaliajassa.
________________________________________

Taloustohtorin Kasvihuonekaasulaskenta -palvelun tuottajat:

Perusaineisto: 
Suomen maatalous- ja puutarhayrittäjät, jotka kuuluvat kannattavuuskirjanpitoon

Verkkopalvelu, laskenta- ja raportointijärjestelmän toteutus Taloustohtoriin
     Luke / Arto Latukka

Kasvihuonekaasuinventaarion mukaiset kasvihuonekaasulaskentakoodit ja parametrit:
     Luke / Kristiina Lång, Taru Palosuo, Liisa Maanavilja, Sanna Pitkänen, Janne Kaseva ja Mika Sulkava

Verkkopalvelun Internet-käyttöliittymä:
     Luke / Jussi Iltanen

Palvelun ulkoasun suunnittelu:
     Sofis Design Oy

Kannattavuuskirjanpidon operatiiviset sekä raportoinnin tietokantajärjestelmät
     Luke / Heikki Mäkinen ja Jukka Tauriainen

Martti -tallennus- ja tilinpäätösohjelmisto
     Luke / Sami Chaudhary

Kannattavuuskirjanpidon valinta- ja otantasuunnitelmat 
     Luke / Alina Sinisalo ja Jukka Tauriainen

Kannattavuuskirjanpidon typologia-luokittelujärjestelmä:
     Luke / Jukka Tauriainen

Kannattavuuskirjanpitoaineiston keruu ja tallennus:
     ProAgria Keskukset, Kauppapuutarhaliitto ry ja Paliskuntain Yhdistys

Kannattavuuskirjanpitoaineiston tarkastukset ja käsittelyt:
     Luke / Heikki Mäkinen, Arja Jauhiainen, Elina Kohonen, Kirsi Salminen, Marja Vilja ja Heini Ingman

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi