LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Painokertoimien laskenta

Kirjanpitotilat ovat keskimääräistä suurempia. Useimmiten suuremmilla tiloilla kannattavuus on keskimääräistä parempi. Näin suoraan kirjanpitotilojen tulosten perusteella lasketut keskiarvotulokset antavat todellista paremman kuvan koko Suomen ja myös eri alueidenkaan eri tuotantosuuntien kannattavuudesta.

Keskimääräisten suomalaisten maatilojen kannattavuus voidaan laskea kirjanpitotilojen tuloksista painottamalla näitä tilakohtaisilla painokertoimilla. Tällöin keskiarvotuloksia laskettaessa kullekin tilalle laskettavan painokertoimen suuruus osoittaa, että mikä on tilan merkitys keskiarvotulosta laskettaessa. Näin keskiarvokannattavuus lasketaan lopulta tilajoukosta, jonka tilakoko- ja tuotantosuuntajakauma vastaa kunkin alueen taloudelliselta tilakooltaan yli 8 000 SO-euron tilojen tilarakennetta. Useimmiten pienempien kirjanpitotilojen osuus kasvaa ja suurempien kirjanpitotilojen osuus vastaavasti pienenee eli näillä on pienemmät painokertoimet.

Jokaiselle kirjanpitotilalle laskettava painokerroin kuvaa sitä, kuinka suurta tilamäärää kirjanpitotila edustaa omalla alueellaan, tuotantosuunnassaan ja tilakokoluokassaan. Jos samanlaisia tiloja on esimerkiksi 40 kappaletta, saa kirjanpitotila painokertoimen 40 ja sen tulokset otetaan mukaan keskiarvolaskentaan 40 kertaa. Suurempaan tilakokoluokkaan kuuluvia tiloja saattaa olla alueella vain 20 kappaletta, jolloin kyseiseen tilakokoluokkaan kuuluvat kirjanpitotilat saavat painokertoimen 20. Painotuksen avulla kullekin alueelle luodaan kirjanpitotilojen avulla tilajoukko, jonka määrä ja rakenne vastaavat alueen todellista tilamäärää ja tilarakennetta. Ja tämän tilajoukon perusteella lasketaan keskiarvokannattavuus.  Kussakin ryhmässä edustettuna olevien tilojen kokonaismäärä on raporttitaulukoissa rivillä ”Tiloja edustettuna”.

Painotuksessa edustavuuslaskenta tehdään ryhmittäin. Ryhmittely perustuu alueeseen, tuotantotyyppiin ja tilakokoon. Tuotantotyyppi perustuu tuotantohaara-luokitukseen ja tilakoko taloudellinen koko -luokitukseen. Alueluokittelussa käytetään käyttäjän valitsemaa aluejakoa. Jos esimerkiksi käyttäjä on valinnut raporttiin alueluokittelijaksi ProAgria Keskukset, lasketaan painokertoimet ProAgria Keskuksittain. Mikäli käyttäjä ei valitse alueluokittelijaa raporttiin, käytetään tukialueluokittelua.
Käyttäjän valittavana on valtaisa määrä erilaisin luokittelijayhdistelmin tuotettavia taulukoita. Painokertoimia ei kyetä laskemaan etukäteen jokaista mahdollista valintaa varten. Siksi painokertoimet lasketaan dynaamisesti joka kerta raporttia tuotettaessa vastaamaan käyttäjän valitsemaa luokittelua.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi