SuomeksiIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Yritysten luokittelu

Toimialat

Kannattavuuskirjanpitoyritysten toiminta jaetaan eri toimialoihin, joita ovat maatalous, puutarhatalous, metsätalous, porotalous ja muu yritystoiminta. Yritysten tuotot ja kulut sekä tase-erät kohdistetaan näille toimialoille. Taloustohtorissa ovat näkyvissä vain maa- ja puutarhatalouden tulokset.

Alueet

Verkkopalvelu tarjoaa lähes kaikki kuntajakoon pohjautuvat aluejaottelut. Tulosjulkistuksissa käytetään kuitenkin pääasiassa tukialuejakoa (A, B, C1, C2, C2p, C3 ja C4). Tuloksia saa myös maakunnittain, ProAgria-alueittain, LFA-alueittain,  FADN-alueittain, suuralueittain (NUTS2) sekä maaseututyyppeittäin.

Standardituotokset

Tilan tuotantosuunnan ja kokoluokan määrittely perustuu EU:n maatilatypologiassa määritettyihin standardituotoksiin (Standard Output, SO). Standardituotos kuvaa tietystä viljelykasvista tai tuotantoeläimestä saatavaa laskennallista myyntituottoa.

Standardituotokset lasketaan maakunnittain jokaiselle viljelykasville ja tuotantoeläimelle viiden vuoden keskiarvoina. Tuottoihin luetaan vain myynnistä saadut tuotot ilman mitään tukia.

Standardituotokset 2013
Yllä olevasta linkistä avautuu Excel-tiedosto, josta löytyvät viljelykasvien ja kotieläinten alueittaiset standardituotokset.

Taloudellinen koko

Yrityksen viljelykasvien pinta-alat ja kotieläinmäärät kerrotaan tuotekohtaisilla standardituotoksilla. Tulojen summana saadaan yrityksen taloudellinen tilakoko.

Kun taloudellinen koko on vähintään 8 000 euroa, yritys kuuluu ryhmään, jonka tuloksia seurataan kannattavuuskirjanpidossa.

Yritykset jaetaan taloudellisen koon mukaan luokkiin seuraavasti:

alaraja, €

-

yläraja, €

8 000

-

15 000

15 000

-

25 000

25 000

-

50 000

50 000

-

100 000

100 000

-

250 000

250 000

-

500 000

500 000

-

750 000

750 000

-

1 000 000

1 000 000

-

1 500 000

1 500 000

-


Tuotantosuunta

Yrityksen tuotantosuunnan laskemiseksi eri tuotteista tai tuoteryhmistä tulevia standardituotoksia verrataan yrityksen taloudelliseen kokoon. Jos vähintään 2/3 taloudellisesta koosta muodostuu yhdestä tuotteesta, kuuluu yritys tätä tuotetta vastaavaan tuotantosuuntaan. Ellei tällaista tuotetta löydy, tila luokittuu sekatilaksi.

Taloustohtorin perustulostuksissa käytettäviä tuotantosuuntia ovat: viljatilat, muu kasvinviljelytilat, kasvihuoneyritykset, avomaapuutarhatilat, lypsykarjatilat, muut nautakarjatatilat, lammas- ja vuohitilat, sikatilat, siipikarjatilat ja sekatilat.

Tuotantosuunnat voidaan jakaa usein edelleen tuotantohaaroihin, kuten esimerkiksi sikatilat porsastuotantoa, sianlihan tuotantoa sekä yhdistelmätuotantoa harjoittaviin.

Luokitteluesimerkkejä (lypsykarja, sikatalous, viljanviljely)
Yllä olevasta linkistä avautuu pdf-tiedosto, jossa on muutamia esimerkkitilojen tuotantosuuntalaskelmia
Maatilan tuotantosuunnan ja taloudellisen koon laskentapohja
Yllä olevasta linkistä avautuu Excel-tiedosto, jossa voi laskea maatilan tuotantosuunnan. Tulos voi poiketa EU:n maatilatypologian mukaisesta luokittelusta sekamuotoisten tilojen osalta. Laskentapohjan tuloksia ei tule käyttää virallisissa yhteyksissä.
Posteri - Maataloustieteen päivät 2018
Yllä olevasta linkistä avautuu posteriesitys (pdf) standardituotoksista ja maatilojen luokittelusta.

Painotus

Kirjanpitotilat ovat keskimääräistä suurempia, ja niiden kannattavuuskin saattaa olla keskimääräistä parempi. Kirjanpitotiloilta saatuja tuloksia painottamalla voidaan kuitenkin laskea keskimääräisten suomalaisten maatilojen taloustulokset. Painotus perustuu kaikkien päätoimisten maatalous- ja puutarhayritysten lukumääriin eri tukialueilla, tuotantosuunnissa ja tilakokoluokissa kunakin tilikautena.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi