SuomeksiIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Ennustejärjestelmä

YLEISTÄ

Maa- ja puutarhatalouden talousennustejärjestelmän avulla ennakoidaan suomalaisen maatalouden talouskehitystä. Ennustejärjestelmä perustuu Luken ylläpitämän ja kehittämän kannattavuuskirjanpidon yritysaineistoon. Järjestelmän tuottamaa yrityskohtaista ennusteaineistoa käytetään keskiarvotulosten laskennan lisäksi myös maatalouden kokonaislaskentaennusteessa sekä kannattavuuskirjanpitotilojen tilakohtaisissa ennustevertailuraporteissa.

LASKENTAPERIAATE

Talousennustejärjestelmä tuottaa kannattavuuskirjanpitotiloille tilakohtaiset ennusteet ottaen huomioon tuotteiden ja panosten hinnoissa sekä maataloustukien tasoissa ja  lajeissa tapahtuvat muutokset. Tilakohtaisista ennusteista lasketaan painotetut alue- ja tuotantosuuntakohtaiset talousennusteet. Tuloksista voidaan tarkastella tilinpäätöslukujen, yrittäjätulon, yrittäjänvoiton sekä kannattavuuskertoimen kehitystä ennustejakson aikana.

Ennustejärjestelmä on maatilojen tuotantorakenteen ja -teknologian sekä fyysisen koon suhteen staattinen lukuun ottamatta viljelykasvien satomuutoksia ja maidon keskituotoksen muutosta, jotka otetaan huomioon tuotoissa.

Myyntituottoennuste lasketaan yrityskohtaisesti aineiston jokaiselle tuotteelle hintaennusteen ja tuotosennusteen tulona. Hintaennuste lasketaan kertomalla tuotteen hinta indeksimuutoksella. Tuotosennuste lasketaan vastaavasti kertomalla tuotos indeksimuutoksella.

Kustannusennuste lasketaan yrityskohtaisesti aineiston jokaiselle tuotantopanokselle hintaennusteen ja panoksen käyttömääräennusteen tulona. Hintaennuste lasketaan kertomalla kustannus tuotantopanoksen hintaindeksimuutoksella. Määräennustetta ei yleensä käytetä, sillä käyttömääriä on mahdoton ennakoida ilman tarkempaa tietoa yritysten tuotantorakenteen muutoksista.

Maataloustukiennuste lasketaan yrityskohtaisesti aineiston jokaiselle tukilajille kertomalla ennusteen lähtöaineiston mukainen euromäärä yksikkötuen muutoksella. Kun ennustevuoden todelliset myönnettyjen tukien tiedot ovat käytettävissä, tukiennusteet korvataan niillä. Uusien tukilajien euromäärä lasketaan kertomalla tuen perustana oleva määrätieto yksikkötuen arvolla.

Tuotto-, kustannus- ja tukiennusteista lasketaan yrityskohtaisesti tuloslaskelman ja taseen eriä sekä tulosta ja kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja.


Kuva 1. Talousennustejärjestelmän kuvaus.
Kaaviokuva suurempana

LÄHTÖAINEISTO

Ennustemalli käyttää lähtöaineistona Luken kannattavuuskirjanpitojärjestelmän tuoreinta tietoaineistoa. Ennusteen yrityskohtainen lähtöaineisto sisältää 100 tuotos- ja hintakomponentteihin jaettua tuottomuuttujaa, 56 välituotekäyttöä kuvaavaa tilatuottomuuttujaa, 92 määrä- ja hintakomponentteihin jaettua kustannusmuuttujaa ja 168 maataloustukimuuttujaa sekä 53 tilan ominaisuuksia kuvaavaa tai laskentateknistä muuttujaa.

Lähtöaineiston yritysjakauma kuvataan ennusteiden yhteydessä julkaistavassa "ennusteen laskentaoletukset"-selosteessa.

20yyE  - Aineisto1.1.20yy
Tilikausi

20xx

20yy
Yritysten lukumäärä yht.

730>n>740

0
Viljatilat

130>n>140

0
Muut kasvinviljelytilat120>n>1300
Kasvihuoneyritykset

70>n>80

0
Avomaapuutarhatilat

0>n>10

0
Maitotilat

230>n>240

0
Muut nautakarjatilat

80>n>90

0
Lammas ja vuohitilat

10>n>20

0
Sikatilat

10>n>20

0
Siipikarjatilat

0>n>10

0
Sekatilat

40>n>50

0
Luokittelematon

0>n>10

0
A-alue

120>n>130

0
B-alue

150>n>160

0
C1-alue

170>n>180

0
C2-alue

210>n>220

0
C2p-alue

20>n>30

0
C3-alue

40>n>50

0
C4-alue 

0>n>10

0

Kuva 2. Esimerkki aineistokuvauksesta laskentaoletukset-selosteessa.

TUOTTEIDEN JA TUOTANTOPANOSTEN OLETUKSET JA TIETOLÄHTEET

Vilja- ja öljykasvit

Viljojen ja öljykasvien hintakehitysennusteen pohjana ovat Tilastokeskuksen julkaiseman maatalouden tuottajahintaindeksin kasvikohtaiset kuukausittaiset indeksit. Kuukausi-indeksien avulla lasketaan satovuoteen (syyskuu-huhtikuu) kohdistuvat indeksit. Tilastokeskuksen indeksiaikasarjaa jatketaan Luken Tilastopalvelujen tuottamien viljan hintatilastojen, Vilja-alan yhteistyöryhmän hintaseurannan, viljafutuurien sekä kannattavuuskirjanpitoaineiston keskihintatietojen avulla regressiomallinnusta käyttäen. Hintamuutosennustetta laadittaessa kuullaan myös asiantuntijoita.

Puutarhakasvit

Puutarhatuotteiden tulevan hintakehityksen arvioinnin pohjana ovat Tilastokeskuksen julkaisemat vuosittaiset kasvikohtaiset maatalouden tuottajahintaindeksit. Ennustevuoden hintamuutos perustuu Kasvistiedon tuottaman ko. vuoden siihenastisen hintatilaston lukuihin sekä asiantuntija-arvioihin.

Peruna

Perunan hintakehitysennuste pohjautuu Tilastokeskuksen julkaisemiin kuukausittaisiin kasvikohtaisiin maatalouden tuottajahintaindekseihin. Kuukausi-indeksien avulla lasketaan satovuoteen (varhaisperuna: kesäkuu-elokuu, ruokaperuna: syyskuu-elokuu) kohdistuvat indeksit. Tilastokeskuksen indeksiaikasarjaa jatketaan Luken Tilastopalvelujen tuottamien perunan hintatilastojen sekä asiantuntija-arvioiden avulla.

Kotieläintuotteet

Teuraseläinten, maidon ja kananmunien tuottajahinnan kehitys ennustevuonna lasketaan pohjautuen Tilastokeskuksen julkaisemiin vuosittaisiin tuotekohtaisiin maatalouden tuottajahintaindekseihin. Tilastokeskuksen indeksiaikasarjaa jatketaan Luken Tilastopalvelujen tuottamien kuukausittaisten tuottajahintatilastojen avulla. Hintamuutosennustetta laadittaessa kuullaan myös asiantuntijoita.

Pääoman korko

Sekä oman että vieraan pääoman korkoennuste pohjautuu Suomen pankin julkaiseman 12 kk Euribor –koron vuosittaiseen tilastoon. Korkoaikasarjaa jatketaan ennustevuoteen kuukausittaisen 12 kk Euriborin ja kannattavuuskirjanpitoaineiston vieraan pääoman korkotietojen avulla regressiomallinnusta käyttäen.

Energia

Sähkön hintakehitysennusteen pohjana ovat Tilastokeskuksen julkaiseman maatalouden ostopanosten hintaindeksin vuosikohtaiset sähkön indeksit. Tilastokeskuksen indeksiaikasarjaa jatketaan Energiaviraston tuottaman sähkön hintaseurantatilaston sekä asiantuntija näkemysten avulla.
Polttoaineiden hintakehitysennusteen pohjana ovat Tilastokeskuksen julkaiseman maatalouden ostopanosten hintaindeksin vuosikohtaiset polttoaineiden indeksit. Tilastokeskuksen indeksiaikasarjaa jatketaan U.S. Energy Information Administrationin raakaöljyn hintatilastojen ja Financial Forecast Centerin tuottamien raakaöljyn hintaennusteiden avulla regressiomallinnusta käyttäen.

Lannoitteet

Lannoitehintojen ennuste lasketaan pohjautuen Tilastokeskuksen julkaisemiin vuosittaisiin lannoitelajikohtaisiin maatalouden ostopanosten hintaindekseihin. Tilastokeskuksen indeksiaikasarjaa jatketaan samojen indeksien kuukausittaisten tilastojen ja kannattavuuskirjanpitoaineiston lannoitteiden keskihintatietojen avulla regressiomallinnusta käyttäen.


Hintamuutokset laskentaoletukset -selosteessa

Ennusteen hintamuutosoletukset suhteessa edelliseen vuoteen kuvataan laskentaoletukset -selosteessa.

20yyE - HINTAMUUTOKSET 9.9.20yy
     
    Muutos
Tuote Lähde1 20xx-20yy
Viljakasvit TK, Luke, VYR 1 %
Säilörehu TK, Luke, VYR 1 %
Tomaatit TK, Luke, VYR -25 %
Kurkut TK, Luke, VYR -24 %
Ruokaperuna TK, Luke, VYR 0 %
     
1) EIA = U.S. Energy Information Administration, EV = Energiavirasto, FFC = Financial Forecast Center, KA = Kasvistieto Oy / Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry, Luke = Luonnonvarakeskus, SP = Suomen pankki, TK = Tilastokeskus, VYR = Vilja-alan yhteistyöryhmä

Kuva 3. Esimerkki hintamuutosten kuvaamisesta laskentaoletukset-selosteessa.

TUOTOSTEN OLETUKSET JA TIETOLÄHTEET

Viljelykasvit

Peltoviljelykasvien satomuutosindeksit lasketaan ELY-keskuksittain ennusteen lähtövuoden ja ennustevuoden suhteina Luken satotilaston, ennakosatotilaston ja käytössä oleva maatalousmaa -tilaston pohjalta.

Puutarhakasvit

Peltoviljelykasvien satomuutosindeksit lasketaan ELY-keskuksittain ennusteen lähtövuoden ja ennustevuoden suhteina Luken puutarhatilastojen pohjalta.

Maito

Lehmän maidon tuotosindeksit lasketaan ELY-keskuksittain ennusteen lähtövuoden ja ennustevuoden suhteina Luken maito- ja maitotuote -tilaston sekä kotieläinten lukumäärä -tilaston pohjalta. Tuotetun maitomäärän ja keskilehmäluvun osamääränä saadun keskituotoksen muutoksesta puolet otetaan ennusteessa huomioon.

ENNUSTEAINEISTON PAINOTUS TALOUSTOHTORIN KESKIARVOTULOSTEN LASKENNASSA

Painotetut ennustekeskiarvot lasketaan Taloustohtorissa samalla periaatteella kuin toteutuneiden kannattavuuskirjanpitotuloksetkin. Siinä jokaiselle aineiston tilalle tuotetaan painokerroin, jonka suuruus kertoo, montako vastaavaa suomalaista maatilaa se edustaa keskiarvotulosta laskettaessa.

Lisätietoa painokerrointen määrittelystä

Painotuksen perusjoukkona käytetään kunkin vuoden olemassa olevaa Maatalous- ja puutarhayritysrekisteristä muodostettua kaikkien Suomen maatilojen perusjoukkoa. Kun tätä perusjoukkodataa ei ole olemassa, käytetään Taloustohtori rakennekehitysennustejärjestelmällä tuotettua rakennekehitysennustetta.

Lisätietoa rakennekehitysennusteesta

ENNUSTEIDEN JULKISTUKSET

Ennuste julkistetaan kaksi kertaa vuodessa mediatiedotteilla, jotka ovat nähtävissä Luken ajankohtaisissa uutisissa.

Ennusteen numeeriset keskiarvotulokset julkaistaan samanaikaisesti mediatiedotteen kanssa Luken Taloustohtorissa maa- ja puutarhatalous –palvelussa.

Jokaisen ennusteen keskeiset aineisto- ja laskentaparametritiedot julkistetaan samanaikaisesti mediatiedotteen kanssa laskentaoletukset-selosteessa.

ENNUSTEIDEN LASKENTAOLETUKSET

2022e ja 2023E

Maatalouden talousennuste 13.11.2023Maatalouden talousennuste 13.11.2023

ENNUSTEIDEN OSUVUUS

Maatalouden talousennusteen osuvuus riippuu mm. hinta-, sato- ja rakenne-ennusteiden osuvuudesta sekä lähtöaineiston otoksen edustavuudesta toteutuneeseen aineistoon verrattuna.

Ennusteen osuvuutta seurataan kokonaistasolla ja tuotantosuunnittain.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi