SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
PeltoOptimi palvelu
  Lohkokohtaiset tulokset   Omat valinnat   Taustatiedot


Lohkojen pisteytys

PeltoOptimi-palvelu on kolmivaiheinen. Ensimmäinen pisteytys perustuu taustatutkimusten tuottamaan laajaan ymmärrykseen viljelijöiden peltolohkojen käyttöön vaikuttavista tekijöistä. Huomioitavia lohko-ominaisuuksia ovat lohkon koko, muoto, kaltevuus ja etäisyys tilakeskuksesta.

Toisessa vaiheessa huomioidaan kunkin lohkon tuotantokyky satelliittiaineistoista tuotettuihin kasvillisuusindeksiarvoihin (NDVI) perustuen. Edelleen arvioitava tuotantokykykuilu (%) kuvaa kunkin peltolohkon kasvukykyeroa muihin alueen lohkoihin nähden.


Kuvio 1. PeltoOptimi-työkalun kolmivaiheinen pisteytysprosessi, jonka tuloksena viljelijä saa tilakohtaisen maankäytön toimintasuunnitelma.

Peltolohkon tuotantokykyarvion perusteella ensimmäisessä pisteytyksessä eri värein koodatut peruslohkot joko pysyvät ennallaan tai muuttuvat aina yhdellä askelmalla suuntaan tai toiseen.

Edelleen työkalu huomioi vesistön läheisyyden, mutta vain siten, että tilanteessa, jossa peruslohko-ominaisuuksien ja tuotantokyvyn perusteella keltaisen värin saanut lohko on hyvin lähellä punaisen rajaa, se siirtyykin laajaperäistettävien lohkojen joukkoon erityisesti ravinteiden huuhtoumariskien vähentämiseksi.


Kuvio 2. PeltoOptimi -työkalun pisteytysten raja-arvot

Ensimmäisen pisteytyskierroksen raja-arvot (pystyviivat) peltolohkojen kohdentamiselle perustuen neljään lohkon perusominaisuuteen. Toisen pisteytyskierroksen perusteella tapahtuvat muutokset lohkokohtaloissa riippuen tuotantokykykuilun suuruudesta. Esimerkiksi tilanteessa, jossa tuotantokykykuilu on yli 50 %, vaihtuu lohko aina vihreästä keltaiseksi. Jos taas tuotantokykykuilu on alle 30 % siirtyy metsitettäväksi ehdotettu lohko laajaperäistettävien joukkoon toisella pisteytyskierroksella.

Kolmas pisteytys perustuu peruslohkon vallitsevaan maalajiin. Mikäli kyseessä on punainen lohko, joka on lisäksi turvemaata, ohjautuu se laajaperäistämisen sijaan metsitettäväksi ehdotettavien joukkoon.

Lopuksi arvioidaan logistiset edut: mikäli esimerkiksi vihreäksi ohjautuvan lohkoryppään keskellä on yksittäinen laajaperäistettävä lohko, voidaan se siirtää kestävästi tehostettavien joukkoon.  Tosin viljelijä voi myös harkita sen jättämistä saarekkeeksi ruoantuotantopeltojen yhteyteen, koska tällöin peltomaisemasta tulee mosaiikkimaista, millä on suuri merkitys esimerkiksi peltolinnuston monimuotoisuudelle.

PeltoOptimi-palvelu esittää pisteytykset kolmessa eri vaiheessaan jokaiselle tilan lohkolle. Näin viljelijä näkee, kuinka esimerkiksi tuotantokyvyn huomioiminen muuttaa lohkokohtaloa verrattuna ensimmäiseen pisteytykseen.

PeltoOptimi-palvelussa ei ole vielä alkuvaiheessa kattavasti satelliittiaineistoihin perustuvia tuotantokykyarviointeja. Tavoitteena on, että jokainen lohko saisi arvion vähintään kolmelta vuodelta. Palvelu päivittyy näiltä osin vuosittain ja se paljastaa viljelijälle millä hänen lohkoistaan ei vielä ole riittävästi tuotantokykyarvioita.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi