Pesticidelife / Aktuellt

Aktuellt
Final Report
Du kan hitta projektens Final Report på engelska här.
After Life Communication Plan
Projektet har publicerat en plan över vilka resultat man kommer att presentera i fortsättningen och hur man efter projekttiden kommer att utnyttja den information som har producerats inom projektet. Planen har gjorts upp på finska och engelska.
Layman's report
PesticideLife har publicerats en Layman's report på svenska. Du kan hitta raporten här.
Project broschyr
Den sista project broschyren av PesticideLife-projektet är färdig. Den finns här på svenska. På finska sidorna du kan hitta broschyren också på finska och engelska.
Avslutande seminarium 13.11.2013
PesticideLife - projektens avslutande seminarium hålls onsdagen den 13 November i Jockis, Tietotalo. Du kan hitta presentationer av seminarium "Integrerat växtskydd i spannmålsodlingen" på svenska här. Projecten har också publiserad en ny broschyr på svenska "Integrerat växtskydd i spannmålsodlingen". 
Nya raportter har publicerats under sommaren 2013:
Hur mäter man miljöriskerna vid använding av bekämpningsmedel för att uppnå IPM-kraven och kommunicera riskerna? (på engelska, sammandrag på svenska)
Integrerat växtskydd (IPM) och riskhantering i spannmålsodlingen (på finska, sammandrag på svenska)
Integrerad växtskydd (IPM) i spannmålsodlingen - resultat av PesticideLife -projektet (på finska, sammandrag på svenska)
Hantering av fungicidresistens hos spannmål i Finland (på engelska, sammandrag på svenska)

PesticideLife tackar alla besökare i Västankvarn fältdag 2013! Fotografi från fältdagen kan hittas i projektens web album.
Projektets forskare byts
Den föregående projektforskaren Aino-Maija Alanko övergick till Evira som överinspektör.
Som ny projektforskare har börjat 15.04.2013 AFM Taina Mäkinen.
Projektets resultat har publicerats
Resultaten från demonstrationerna under växtsäsongerna 2010-2012 har nu analyserats och publicerats. Åren var väldigt olika och väderfaktorerna hade en betydande inverkan på förekomsten av växtskadegörare samt på resultatet av de utförda behandlingarna.
Skördenivåerna på demonstrationsfälten var högre än det nationella medeltalet, men de regionala och årliga variationerna var stora. Mycket bör ändå utvecklas också i fortsättningen för att IPM-metoderna skall kunna tas i bruk.
Ny rapporter har publicerats
Två rapporter gällande integrerat växtskydd har under hösten 2012 publicerats i Pesticide Life projektet. Den ena rapporten behandlar bakgrunden till IPM och de generella principerna, som skall  tilllämpas I all professionell odling från början av 2014. Rapporten är en rådgivande publikation och är producerad av projektets sakkunniga. Den andra rapporten behandlar de demonstrationer som utfördes åren 2010-2012 och bedömdes av den tekniska personalen, odlarna och projektets sakkunniga. I rapporten tog man en närmare titt på demonstrationernas praktiska genomförande. Också ett sammandrag över demonstrationerna som utfördes under sommaren 2012 har publicerats. De egentliga resultaten publiceras i mars 2013. Rapporter med svenska abstrat kan hittas i julkaisut på finska sidan.

Översikt om växtskyddspolitiken publicerat
Vi har publicerat en översikt över politiken för den nationella handlingsplanen för att minska risker och konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel innebär för människors hälsa och miljön. Kommenterad översikten är nu publiserad i MTT Raportti -serien. Översikten finns på finska med svenska sammanfattningen i publikationer av projektet, direkt link. 7.4.2011

PesticideLife med vid seminariet på växtskydd 1.11.2010
Den första november arrangerar Kasvinsuojeluseura ett traditionell seminariet på växtskydd "Kasvinsuojelun syyspuinti" i HAMK Mustiala i Tammela. Pauliina Laitinen presenterar resultat av första demonstrationer på gårdar av projektet PesticideLife. Mer information från webbsidor av Kasvinsuojeluseura ry. Körkarta till Mustiala. 12.10.2010.

Nätverk och AV-materialet på nätet
PesticideLife nätverkar och kommunicerar på Facebook. Projekts FB-sidan tjänar som feedback kanalen. Vi distribuerar våra (audio-) visual materialet på ett web album. Bilderna är Google Earth -linkat.

Testen av växtsjukdomsprognosen
Vi testar växtsjukdomsprognosen på gårdarna i projektet. Modellen prognostiserar några växsjukdomar av vårvete och korn. Väderinformationen av prognosen är baserat på materialet mätt på gårdarna, eller på lokalvädret avbildat på Meteorologiska institutet. Nästan varje gård har en väderstation (A-lab Oy), vilka är del av EnviSense-projektets väderstationsnätet. Vidare modellen behövs information av odlingsåtgärder, liksom bearbetning och sort. När växsjukdomsrisken är trolig, prognosen sänder ett textmeddelande till odlaren. Målsättningen är ett prognos- och varningssystem, som hjälper odlaren att fatta ett beslut av kemiska bekämpningen (behov och tidpunkt). Prognossystemet är genererat av NSL och MTT tillsammans med Bitcomp Oy. Prognosen testas också på gårdarna av TilaTesti-projektet och LIR-gårdarna i Nyland.

Presentationer av inledande seminar på nätet
Presentationerna presenterad på inledande seminar och talet av fosrskarn Marja Jalli finns här (på finska). Presentationerna är i pdf-format.

Projektbroschyr färdig
Broschyren av PesticideLife-projektet är färdig. Den finns härifrån.

LIFE08 ENV/FIN/000604

Ajankohtaista suomeksi
Project news in english
© Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT 2013