Tillbaka
Studie undersöker neonikotinoiders påverkan på bin i Finland
Studie undersöker neonikotinoiders påverkan på bin i Finland
I Neomehi-projektet, som är gemensamt för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT  och Livsmedelssäkerhetsverket Evira, utreds hur neonikotinoider som används i växtskydd i rybsodling påverkar bin. Forskarna bedömer på basen av de första resultaten att användningen av neonikotinoider inte inverkar skadligt på bina.

I Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT:s och Eviras gemensamma Neomehi-projekt, som startade våren 2013, undersöks hur användningen av neonikotinoider i växtskyddet i finländska oljeväxter påverkar bin. 

På basen av de första resultaten har användningen av betningsmedel som innehåller neonikotinoider inte förorsakat direkt men för bina. De preliminära resultaten visar att det inte finns ett samband mellan betning av utsäde, dvs. bekämpningsmedelsanvändning, och bisamhällenas framgång. Också de uppmätta bekämpningsmedelsresthalterna har varit mycket låga och under riskgränserna.

Bakgrund i förbudet att använda preparaten 

Bakgrunden till studien är den Europeiska kommissionens beslut från i fjol att begränsa användningen i EU av växtskyddsmedel som innehåller tre neonikotinoider. Kommissionen kommer att granska sitt beslut om två år och tar då i betraktande nya forskningsrön.

Växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider används i konventionell odling av rybs och raps för betning av utsäde för att bekämpa skadegörare i plantstadiet. Substanserna används också i besprutning, främst mot rapsbaggar före oljeväxternas blomning. 

Den odlingsteknik som används i Finland skiljer sig från den som används t. ex. i Mellan-Europa: det utsäde som sås med mekaniska såmaskiner dammar inte på samma sätt som det som sås med pneumatiska maskiner. Speciellt därför behövs forskning som görs i finska förhållanden.

Neonikotinoiderna togs i bruk i Finland i början av 2000-talet. Bland betningsmedlen finns det för tillfället inga alternativ till neonikotinoiderna. Förbudet mot användning av substanserna kan påverka oljeväxternas odlingssäkerhet och på det viset minska intresset för odlingen.

Studien fortsätter nästa sommar

I det tvååriga Neomehi-projektet utreds bland annat om neonikotinoiderna påverkar framgången hos de bisamhällen som används i pollineringssyfte. I studien mäts också neonikotinoidresthalterna i rypsgrödan, i binas föda och i honung.  

I projektet kartläggs även om bidöd och bisjukdomar kan bero på hur nära ett rybsfält bisamhället är placerat. Här utnyttjas uppgifter från ett EU-koordinerat projekt där man följer med binas hälsotillstånd. Evira ansvarar för hälsoprojektet i Finland. 

I studien har nya bisamhällen placerats på fem platser precis intill rybsfält. Möjliga resthalter analyseras ur nektar och växtprover.

Studien fortsätter med nya fältförsök inkommande sommar. För tillfället följer studien upp hur bisamhällena övervintrar. Projektets slutrapport bli färdig i början på år 2015.

Tilläggsuppgifter:
 
Neomehi-projektets ansvariga forskare: Jarmo Ketola, MTT, tfn. 029 531 7343, förnamn.efternamn@mtt.fi 
Laboratorieanalyser och neonikotinoider: Kati Hakala Evira, tfn. 040 489 3404, förnamn.efternamn@evira.fi

Pressmeddelanden om begränsningar i användningen av neonikotinoider på jord- och skogsbruksministeriets hemsida:


© Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT 2013