Etusivu / Sivukartta
Sivukartta
Mansikka
Mansikan viljelykokeet
Mansikan talouslaskelmat
Vadelma
Vadelman viljelykokeet
Vadelman talouslaskelmat
Herukka
Herukan viljelykokeet
Herukan talouslaskelmat
Pensasmustikka
Pensasmustikan viljelykokeet
Muut
Development and cultivation of local plant resources in Barents region
Tarveke
Tarjouskilpailut ympäristönsuojelussa
Ympäristöindeksi
Tarjouksen tekeminen
Kipsinlevitys
Tärkeät päivämäärät
Usein kysyttyä
Yhteystiedot
Foodspill - ruokahävikin vähentäminen
Kuluttajien ruokahävikin vähentäminen
Tukku- ja vähittäiskauppa
FOODSPILL 2
FoodAfrica
Ohjelman kuvaus
Kumppanit
Yhteystiedot
Uutiset
SUSFOOD ERA-net - Sustainable Food
Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan hierarkkisen verkostoidun raaka-ainetuotannon tiedonhallintamallin rakentaminen MTT:ssä
Sustainability and responsibility in the agrifood system
Vastuullisuuden jäljitettävyyden kehittäminen - esimerkkinä lihaketju
FOOTPRINTBEEF – Naudanlihantuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen
Sianlihantuotannon eettiset periaatteet tuottajien ja kuluttajien arvioimina
Vuorovaikutteinen ja vastuullinen elintarvikeketju - ratkaisuja tuottajien ja kuluttajien kohtaamisen haasteisiin
Sustainable Organic and Low-Input Dairying
Transition towards sustainable nutrient economy
Foodprint
Ilmastovaikutusten laskentasuosituksen julkaisutilaisuus 7.11.2012
Elintarvikkeiden hiilijalanjälkien laskentamenetelmät, tuottaminen, viestintä ja ohjauskeinot
Climate Communication I & II
Hiilijalanjälkilaskuri kasvihuonetuotannolle
Vesi- ja ravinnejalanjälki elintarvikekulutuksen ympäristövaikutusten mittareina
Itämeren alueen ruokaympäristö ja terveys - totutuista tavoista tietoisuuteen
FUSIONS - Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies
Osallistujat
Kestävää hyvinvointia ruoasta
Kohti kestäviä elintarvikevalintoja - kuluttajainformaatio ruoan ravitsemus- ja ympäristövaikutuksista
Hyvän ruokavalion, kestävää kehitystä edistävien ruokavalintojen ja liikunta-aktiivisuuden edistäminen
Oikein valitut pakkausratkaisut minimoivat ympäristövaikutukset
Climate Communication I & II
Climate Communication I ja II
Elintarvikkeiden ilmastoviestintä Suomessa -seminaari 2.10.2013
Elintarvikealan ilmastoviestinnän työpaja 25.4.2013
Tiedotustilaisuus 25.4.2013
Työpaja 11.5.2010
Tiedotustilaisuus 6.6.2011
Työpajat
Mikä hiilijalanjälki on?
Kestävää ruoantuotantoa ja -kulutusta: kasviproteiinia härkäpavuista ja muista palkokasveista
European Network to Follow-Up the Reformulation of Food. Identification and Exhange of Good Practices for SMEs and Consumers
Food Safety Cluster - Elintarviketurvallisuus
Genominen valinta ja genominen jalostusarvostelu lypsykarjalla
Multi-breed genomic evaluation
Kotieläinten genomitiedon hyödyntäminen
Suomalaisen lihakarjan genetiikka ja jalostus
Porsastuotannon kustannustehokkuuden ja emakon hyvinvoinnin kehittäminen jalostuksen ja ensikkotuotannon avulla
Maidontuotannon nutrigenomiikka
Innovative tools and knowledge base to support sustainable production of high quality milk
Novel hemicellulose based feeds as precision supplements for high quality forage diets for dairy cows under irish and finnish conditions
Kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta pohjoissavolaisille maito- ja lihanautatiloille ja naudanlihantuotantoketjulle
KARPE - Karjatilan kannattava peltoviljely
InnoNauta-kehitys
Geenivaroilla terveellisen viljan kestävään tuotantoon
Uusi monimuotoinen rypsi:genomiikan työkalut lajikejalostukseen
Geenivarat hyötykäyttöön - työkalupakki kasvinjalostuksen tarpeisiin
Taimituotannon kilpailukyvyn parantaminen kotimaisia geenivaroja käyttäen
Ohran sopeuttaminen ilmastonmuutokseen geenivarojen ja genomiikan avulla
Kasvintuotannon kestävä tehostaminen
Uudet hyvinvointiteknologiat tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin pitkäaikaisseurannassa
Hyvinvoiva porsas - porsaiden mahahaavaisuuden ehkäiseminen
Sikojen kastraation vaihtoehdot - alternatives to castration of piglets
Nurmikasvit muuttuvassa ilmastossa
Eurooppalaista laatumarjaa kestävin menetelmin muuttuvassa ilmastossa
Exploring alternative scenarios of adapting climate change
Monipuolisella viljelykasvilajistolla kestävyyttä ja satoa muuttuvissa tuotanto-olosuhteissa
Assessing limits of adaptation to climate change and opportunities for resilience to be enhanced
Kasvinjalostus ja kestävä peltokasvien tuotanto muuttuvassa ilmastossa
Luonnon- ja nurmikasvien tuotantomahdollisuudet muuttuvissa peltoviljelyolosuhteissa
Adaptation of the food sector and socio-economic impacts of the climate change in North-East
Impact of climate change on the interaction of fusarium species in oats and barley
Toksiineja tuottavien fusarium-homeiden hallinta ja varhaisvaroitusjärjestelmät turvallisen viljatuotannon takaamiseksi
Turvallisuus ja laaturiskit muuttuvassa viljanviljelyssä
Perunan Y-viruksen tehostettu torjunta
Paikallisten rehujen hyödyntäminen sikojen ja siipikarjan luomuruokinnassa
Kotimaisen valkuaisomavaraisuuden parantaminen globaalimuutosten paineessa
Comparative analysis of factor markets for agriculture accross the member states
Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu ja johtaminen riskien hallinnan välineiden avulla
Capacity building in genetic evaluation and new breeding tools to strenghten the Ethiopian dairy development
Maitotilojen rakennemuutos hallintaan
Suomen elintarvikeketjun kilpailukyky
Lihaketjun kokonaisvaltainen kilpailukyky muuttuvilla markkinoilla
Suomalaisen maitoketjun kilpailukyky Itämeren alueella
Biomassan hyödyntämisen kestävyys muuttuvassa toimintaympäristössä
Biomassan tuotannon ja käytännön optimointi - teknologiatiekartan laadinta
Valorisation of food waste to biogas
Biokaasuprosessin materiaalivirtojen tuotteistaminen
From waste to traffic fuel
Maatilojen mahdollisuudet biokaasuteknologian hyödyntämiseen Maito-Suomessa
Energy positive farm
Turvallisia lannoitevalmisteita biokaasulaitoksista
Nykyaikainen navettateknologia osaamisverkostohanke
Nykyaikainen navettateknologia instrumentointihanke
Baltic forum for innovative technologies for sustainable manure management
Biojäte ja hepolanta: biojätteestä ja hevosenlannasta biokaasua ja lannoitetta.
Hoidettu viljelemätön pelto biokaasuksi
Nurmen tuotannon ja biokaasuteknologian tehokas ja kestävä integrointi
Bioavailability of phosphorus in sewage sludges
Kasviperäisten biopolttoaineiden kestävä ja laajamittainen tuotanto ja käyttö
Peltoenergia tulevaisuuden energialiiketoiminnan osana
Hidaspyrolyysin liiketoimintojen kehittäminen Suomessa
Tulevaisuuden kasvintuotantotilan tuotanto- ja tiedonhallintainfrastruktuuri
Avustava ja itsesäätyvä maataloustyökonejärjestelmä
A common data exchange system for agricultural systems
Spektrikuvantamisen sovellukset kevyestä lennokista
Smart food and agribusiness: future internet for safe and healthy food from farm to fork
Geospatial ICT infrastructure for agricultural machines and FMIS in planning and operation of precision farming
Future semi-autonomous machines for safe and efficient worksites
Älykäs kasvihuone ja älyviljely
Measurement, monitoring and environmental assessment
Agroteknologiaverkoston tutkimusyhteistyön koordinointi
Hedelmällisten lammasrotujen genetiikka, genomiikka ja evoluutio
Kestävä eläinvalinta ja eläingenomiikka
Maatalouden geenivarojen arvoketju: geenivarojen säilyttämisen hyödyt ja säilyttämisvaihtoehtojen arviointi
Novel charactarization of crop wild relative and landrace resources as a basis for improved crop breeding
Nurkkapuusta lajikkeeksi - suomalaisten paikallisten omena- ja päärynälajikkeiden alkuperä ja säilytys
Paikallisten nautarotujen kriittiset menestystekijät
Suomen alkuperäisnautojen ja -lampaiden geneettinen polveutuminen ja jalostusstrategia sekä hyödyntäminen Lounais-Suomessa
Bioenergiaksi viljeltävän ruokohelven kasvihuonekaasutaseet kivennäismaalla
Connecting the animal genome, gastrointestinal microbiomes and nutrition to improve digestion efficiency and the environmental impacts at livestock production
Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa
Ilmastonmuutokseen sopeutumiskeinot happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentämiseksi
Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilen nettosidonta kasvinviljelyssä ja puutarhataloudessa
Maidontuotannon ympäristövaikutusten rajoittaminen: metaanituotannon profilointi eläin- ja mikrobitasolla
Marine spatial planning in a changing climate
Multi-level integrated modelling and analysis of agricultural systems
Pohjoismainen tutkimusverkosto eläingeenivarojen sopeutumisesta ilmastonmuutokseen
Sikojen ruokinnan tarkentaminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society Implementation
Comprehensive policy actions and investments in sustainable solutions in agriculture in the baltic sea region 2010-2012
Fosfaatinkerääjien käyttö maatalouden fosforikuorman vähentämiskeinona
Glyfosaatin käytön aiheuttamat ympäristöriskit: aineen kulkureitit savimaalla ja päätyminen vesistöön
PROBAPS - Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja ohjauskeinojen arviointi
Jätevesien fosfori kiertoon lannoitteeksi
Mikrobien hyödyntäminen perunantuotannossa
Nurmiviljelyn fosforikuormituksen vähentämiskeinot
Pilot studies on estimating the content of nitrogen and phosphorus in agricultural products
Pellon vesitalouden seuranta
Ravinteiden riittävyyden ja kierron talous eläin- ja kasvituotannossa
Realistiset tavoitteet peltoviljelyn kuormitusvähennyksille
Savimaan rakenne ja eroosiokestävyys
Sisävesien ekosysteemipalveluiden kustannus-hyötyanalyysi
Sisävesien ravinnekuormitus
Tausta
Mittausmenetelmät
Tuloksia
Suomen peltojen karttapohjainen eroosioluokitus
Use of active measures of wetlands for decreasing nutrient load in the baltic sea basin
Uudet lannoitevalmisteet
Etelä-Suomen kansallisen tuen vaikutusten arviointi
Maaseutu- ja maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi
Julkinen keskustelu CAP2013-reformista
European integration and the transformation of national governance structures - rural development and the common agricultural policy
CAP 2013 -uudistus ja Suomen maatalouden sopeutumismahdollisuudet
Maaseutuyritysten toimijaverkot kilpailukyvyn ja innovaatioiden edistäjinä
InnoEquine
Hankkeen kuvaus
Julkaisut
InnoEquine mediassa
Uutiskirjeet
Parhaat käytännöt
Yhteistyökumppanit
Linkkejä
Muuttuva ja menestyvä monialainen maatila 2000-2013
Yhteistyökumppanit
Kyselytutkimus 2006
Tutkijaryhmä
Maaseudun pienyritystoiminta Karjalassa ja Murmanskin alueella
Hunajan tuotekehitys ja pölytyspalvelut
Tietopohjainen lammasyritystoiminnan kehittäminen Itämeren saaristoalueella
Itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarjan erityisominaisuudet
Sustainable historic park management and development
Perinnekasvit museopuutarhoissa - hanke biologisen kulttuuriperinnön esilletuomisesta Varsinais-Suomessa
Maaseudun sopeutuva maankäyttö
Tilusjärjestelyjen ja maanomistusrakenteen kehittäminen maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantamiseksi
Maaseutuyrityksen elinkaari, strategiat ja kehittäminen
Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat
Ruuan ympäristöystävällisyyden ja paikallisuuden viestintä matkailukontekstissa
Politiikkadialogi paikallisten hankintojen edistäjänä
Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa
Ruoka-GIS
Lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista edistävät toimenpiteet (FOREFOOD)
Rural development measures, rural policies, and rural economic activities contributing to development and well-being in rural Finland
Maaseudun eriytyvien aluerakenteiden dynamiikka ja politiikkatoimien maaseututyypittäinen räätälöinti
Kestävä maankäyttö - Asuminen
Ecovillages - Kestävän maaseutukehityksen ekokylät
Balancing local politics, housing preferences and sustainability in the new detached housing areas in the rural-urban interaction zones
Viherkattojen kestävä kasvillisuus: hulevesien hallintaa ja monimuotoisuutta kotimaisen taimituotannon turvin
Suomalaisen perennavalikoiman parhaimmiston hyödyntämisketju tuotannosta loppukäyttäjälle
Sustainable economy and local development - the need of special crops and raw materials derived from them
Ylivoimainen kuminaketju
Tattarin tuotannon ja jatkojalostuksen vahvistaminen Ylä-Pirkanmaalla
Special crop education for economic development in North-West Russia and South-East Finland
Liitännäiselinkeinojen tehostaminen pohjoisessa biotaloudessa
Hyvinvointimatkailun ja sen osaamisen edistäminen europpalaisena yhteistyönä
Kilpisjärven kyläympäristöhanke - kyläalueen kehittäminen ympäristön ja kyläläisten ehdoilla
Marjat maaseudun mahdollisuutena
Kainuun maaseutuyritysten elinvoima 2
Pohjoiset juuriyrtit: liitännäiselinkeinosta teolliseen tuotantoon
Luonnonmarjojen saatavuuden turvaaminen viljelyllä
Uudet kasvit pohjoisilla markkinoilla
Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen - PESTICIDE LIFE
Ajankohtaista
Viljanviljelyn IPM-ohjeita
Tiivistelmä
Videot
Tapahtumat
Peltopäivät
Seminaarit
Aloitusseminaari
Väliseminaari
Loppuseminaari
Tausta ja työpaketit
Demonstraatiotilat
Julkaisut
Toimijat
Linkit
Green Care - Hyvinvointipalveluja maaseudulta
Mitä Green Care on?
VoiMaa
CareVa
MaiE
Suomen lehmä -brändi
MAPA
Kansainvälisiä toimijoita ja hankkeita
Julkaisut
Yhteystiedot
Vihannesviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen
Viljelykokeiden tulokset
Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelma LAPPI LUO
Esittely
Henkilöstö
Ajankohtaista
LUOVA-hanke
Muut hankkeet Lapissa
Luonnontuotealan teemaryhmä
Ruoka-Suomi -teemaryhmä
Palveluhakemisto
Tilastoja
Ohjausryhmä
Johtoryhmä
Asiantuntijaryhmät
Hyödyllisiä linkkejä
Nurmentuotannon mahdollisuudet aluetalouden vahvistamisessa ja kansallisten liikenteen biopolttoaineiden tavoitteiden saavuttamisessa
Tiivistelmä
Julkaisut
Elintarviketuotannon ja -palvelutoiminnan biojalostamon arvoketju
Tausta
Tavoitteet
Toteutus
Tutkimuskumppanit
Yrityskumppanit
Tiedotusmateriaalia
Julkaisut
Kasviperäisten biomateriaalien käyttö kasvinsuojelussa
Maatalousympäristön automaattinen seuranta
Yhteystietoja
Maaseudun pienyritysrekisteri
Julkaisut
Perunaa infektoivien Dickeya-bakteereiden esiintyminen ja ekologia Suomessa
Kanapunkki hallintaan munintakanaloissa
Seosviljely ja lajikeseokset: satovarmuutta ja ruokaturvaa
Ilmastonmuutos ja maaseutu
PotatoNow
Peruna paremmaksi
Perunan sadetuksen hallinta
Elintarvikeketjun vastuullisuuden konseptointi liiketoimintamahdollisuudeksi
Hyvinvoinnin ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen maatila- ja luonnonvara-alan yrityksissä
Suomen lehmä -brändi MTT
Julkaisut
Suomenlehmäpäivä 14.2.2014
Ilmastomerkintä elintarvikkeille? – kuluttajien käsitykset ja odotukset ja alan tahtotila
Uudet prosessointitekniikat perunateollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi
Jalostusarvosteluissa ja geneettisessä mallinnuksessa käytettävät työkalut
Siittiön muodostuksen ja värekarvojen kehityksen säätely
Munijakanojen taloudellisten ominaisuuksien QTL-analyysi
Modelling climate change risk to European agriculture and food security
Uudet sopimukset maatalouden riskienhallintaan Suomessa osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa
Julkaisut
Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen
HG-alueen toimintaedellytysten turvaaminen
Turkistila 2020
Toteuttajat
Rahoittajat
Ohjausryhmä
WelFur
Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen
Julkaisut
Sienestä on moneksi
Survey of occurrence of Liberibacters in carrots and potatoes in Finland
LeviLogi
Toiminta-alueet
Esimerkkituotteet
Tilakohteet
Pohjois-Pohjanmaa
2012 Tila 1
2013 Tila 1
Etelä-Pohjanmaa
2013 Tila 1
2013 Tila 2
Uusimaa
2012 Tila 1
2012 Tila 2
2013 Tila 1
2013 Tila 2
Kaakkois-Suomi
2012 Tila 1
2012 Tila 2
2012 Tila 3
2013 Tila 1
2013 Tila 3
2013 Tila 4
Varastointiratkaisut
Pohjois-Pohjanmaa
2012 Tila 1
2013 Tila 1
Etelä-Pohjanmaa
2013 Tila 1
2013 Tila 2
Uusimaa
2012 Tila 1
2012 Tila 2
2013 Tila 1
2013 Tila 2
Kaakkois-Suomi
2012 Tila 1
2012 Tila 2
2012 Tila 3
2013 Tila 1
2013 Tila 3
2013 Tila 4
Levitystekniikka
Pohjois-Pohjanmaa
2012 Tila 1
2013 Tila 1
Etelä-Pohjanmaa
2013 Tila 1
2013 Tila 2
Uusimaa
2012 Tila 1
2012 Tila 2
2013 Tila 1
2013 Tila 2
Kaakkois-Suomi
2012 Tila 1
2012 Tila 2
2012 Tila 3
2013 Tila 1
2013 Tila 3
2013 Tila 4
Kenttäkokeet
2012
Jokioinen 2012 ohra
2013
Jokioinen 2013 vehnä
Jokioinen 2013 jälkivaikutus
Ruukki 2013 ohra
Yhteystiedot
LCA in Landscaping
Ajankohtaista
Toimijat
Julkaisut
Esitelmät
Esitteet ja posterit
Työpaketit
Työpaketti 1: Kuvaus
Työpaketti 2: Esittelykohteet
Työpaketti 3: Elinkaaritarkastelu
Työpaketti 4: Kustannusvertailu
Horse Manure
Tausta
Biokaasulaskentatyökalu
Kaksi supermarjaa
Kohderyhmä
Toimenpiteet
Hanketoimijat
Rahoittajat
Materiaalit
Ota yhteyttä
Ilmastolounas
Loppuseminaari 24.9.2014
Ilmastovalintaviikkojen avajaiset 24.3.2014
Ruoan ilmastovaikutusten ABC
Ilmastovaikutusten laskenta
ENREFOOD – Ympäristövastuun sisältöä määrittämässä
Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto
Bioeconomy Panel
Euroopan biotalousstrategia
Kokoukset
Biotalouspaneelin toiminnan linkityksiä kansallisella tasolla
Materiaalit
Neonikotinoidien käytön vaikutus suomalaisessa öljykasvien kasvinsuojelussa mehiläisiin ja muihin pölyttäjiin NEOMEHI
Viljan jäljitettävyys
BARENTSPEC
Background
Model plants
Allium victoralis
Arnica montana
Avena sativa
Bergenia crassifolia
Rhodiola rosea
Work plan
Partners in cooperation
Financing
Contact
Mitigation of environmental impacts of cultivated organic soils
Typpilannoitteiden valmistus lantaperäisistä materiaaleista (Täsmätyppi)
Lantatiedosta tekoihin – LantaTeko
Tilan biokaasulaitos
Keskitetty biokaasulaitos ja kiertävä separointi
Tilakohtainen separointi
Levitysmenetelmät
Tapahtumat
Materiaalit
Hanketoimijat
Rahoittajat
Ota yhteyttä
Suomen normilanta
Miksi normilantajärjestelmä?
Materiaalit
Hanketoimijat
Rahoittajat
Ota yhteyttä
Marjanviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen 2
Biomassa-atlas
Loppuraportti
Elintarviketutkimustiedon työpajat
Ruokatrendit kehityksen tueksi
Villiruoka ja maatiaiset uutena mahdollisuutena
Prosessin sivuvirrat, hävikki ja vastuullisuus elintarvikeketjussa
Teknologiset uutuudet
Lähiruoka
Alueellisen ympäristöosaamisen kehittäminen - olosuhdesäädeltävä pintavaluntasimulaattori – SIMU
PuutarhaNP
Geenivaraoppi
HumAnature - Luonto, eläimet ja ihminen toistensa hyvinvoinnin lisääjinä
Foamoss
Sammalraaka-aine
Vaahtorainaus
Sammal-kasvualusta
Kasvatustuloksia
Bioteam
Yhteystiedot
Kiinteät polttoaineet
Kaasumaiset polttoaineet
Nestemäiset polttoaineet
IKI Egypti
Tausta
Uutiset
Tavoitteet
Odotetut tulokset
Tapahtumat
Julkaisut
Osallistujat
Yhteystiedot
Kuvagalleria
Energiamessut 2014
Uusiutuvan energian varastointiratkaisu
VuoGas
Ruokahävikki Pohjoismaissa
Alkutuotannon ruokahävikki
Ruokahävikki ja pakkausmerkinnät
Ruokapankit ja ruoka-apu
Ruokahävikki
Sivuhyöty
Esittely
Henkilöt
Maatilan riskienhallinta
Työturvallisuus
Tuotantoriskit
Omaisuusriskit
Ympäristöriskit
Vesiviljelyn sijainninohjaus sisävesillä
Tekniset rajaukset
Potentiaaliset paikat
Sieppari pellossa
Tausta ja tavoitteet
Ajankohtaista
Nurmisiemenviljely
Heinäkasvien siemenviljely
Palkokasvien siemenviljely
Tuotanto- ja tuontitilastot
Kuminanviljely
Kuminan viljelytekniikka
Kumina ja ympäristö
Tuotantotilastot
Esittelykasvustot
Kuminan- ja nurmisiemenviljelynkoe Tuorlassa
Kuminan- ja nurmisiemenenviljelykoe Ylistarossa
scenoprot
ScenoProt
specicrop
Sivukartta
Rekisteriseloste
Tietoja sivustosta
MTT
Uutiset
Tapahtumat
Haku
Uutiskirje tilattu
Uutiskirjeen tilaus tai peruutus
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014