Etusivu / MTT / Talous
Taloustutkimus

MTT taloustutkimus tuottaa ratkaisuja yhteiskunnan ja elinkeinon tarpeisiin kolmella alueella:
1.    Kokonaisvaltaiset politiikkatuen tutkimus- ja asiantuntijapalvelut
2.    Luonnonvarayritysten kilpailukyvyn tutkimus ja kehittäminen
3.    Ruokamarkkinoiden toimivuuden tutkimus ja kehittäminen

Keskeistä osaamistamme on maatila- ja maaseutuyrityksiin, ruokamarkkinoihin, maatalous- ja maaseutupolitiikkaan ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvä taloustieteellinen ja yhteiskunnallinen tutkimus- ja kehitystyö.

1.    Kokonaisvaltaiset politiikkatuen tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

MTT:n taloustutkimus tukee politiikkavalmistelua ja päätöksentekoa tuottamalla tietoa erilaisten politiikkaohjauskeinojen vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta niin kansallisesti kuin koko EU:ssakin. Politiikkasektoreista tarkastelun kohteina ovat EU:n ja Suomen maaseutu-, maatalous-, ja ympäristö- ja ilmastopolitiikka sekä kansainvälinen kauppa-, ympäristö- ja ilmastopolitiikka. Tutkimuksessa ja asiantuntijatyössä hyödynnetään mm. maatalouden alueellista sektorimallia, maataloussektorin ekonometristä mallia, alueellista panos-tuotosmallia sekä räätälöityjä malleja.

MTT taloustutkimus tarjoaa politiikkatuen tutkimus- ja asiantuntijapalveluita seuraavilla alueilla:

•    Toimintaympäristön analyysit, ennakoinnit ja skenaariot
•    Politiikkatoimenpiteiden ja -ohjelmien vaikutusanalyysit
•    Yhteiskunnalliset hyödyt ja kustannukset
•    Maatalouden toimintaedellytykset
•    Politiikan yhteisvaikutukset ja politiikan koherenssi
•    Politiikkasuositukset ja toimenpide-ehdotukset

2.    Luonnonvarayritysten kilpailukyvyn tutkimus ja kehittäminen

Luonnonvarayritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn tutkimuksessa ja kehittämisessä
hyödynnetään monipuolisesti maa-, puutarha-, metsä- ja porotalouden kirjanpitoaineistoja, kasvi- ja kotieläintutkimuksen tuottamia normeja sekä tilastoja ja erillisaineistoja. Mikrotaloustiede, dynaaminen optimointi ja katetuottolaskelmat tarjoavat vahvan menetelmäperustan. Päättäjille ja elinkeinolle tarjotaan ratkaisuja seuraavilla alueilla:

•    Maatalouden kannattavuus, maksuvalmius- vakavaraisuus analyysit
•    Yritystalous- ja rakenne-ennusteet sekä simuloinnit
•    Analyysit tuottavuuden ja yksikkökustannusten kehityksestä
•    Toimialan kehityksen analyysit
•    Tuotannon optimointi
•    Riskien hallinta
•    Investointialttiuden analyysit

3.    Ruokamarkkinoiden toimivuuden tutkimus ja kehittäminen

Ruokaketjuun ja -markkinoihin keskittyvä tutkimus edistää ruokamarkkinoiden toimivuutta, tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta sekä yritysten markkinoille pääsyä. MTT taloustutkimus tarjoaa seuraavia tutkimus- ja asiantuntijapalveluita: 

•    Markkinoiden toimivuuden ja tehokkuuden analyysit
•    Liiketoiminnan vastuullisuus
•    Kuluttajien valinnat
•    Ratkaisut tuottajien ja kuluttajien vuorovaikutuksen lisäämiseksi
•    Ruokaketjun ja biotalouden liiketoiminnan kehittämistä tukevat ratkaisut
•    Ennakoinnit

Ruokamarkkinoiden toimivuuden tutkimuksessa ja kehittämisessä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia aineistoja kuten haastatteluja ja kyselyjä, fokusryhmiä, osallistavia tekniikoita, tilastoja ja yritysaineistoja. Aineistojen analyyseissä sovelletaan tilastollisia ja ekonometrisiä sekä laadullisia menetelmiä.

Yksikkö vastaa viranomaistehtävänä myös noin tuhannen maa- ja puutarhatalousyrityksen kannattavuuskirjanpidosta (FADN, Farm Accountancy Data Network) EU:n komissiolle. Kannattavuusaineistojen tuloksia julkaistaan Taloustohtori®-verkkopalvelussa. MTT taloustutkimus julkaisee myös vuosittain Suomen maa- ja elintarviketaloutta sekä maaseutuelinkeinoja tarkastelevan vuosikatsauksen.

Osaamista kehitetään kuudessa tiimissä ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa

MTT taloustutkimuksen osaamista kehitetään kuudessa tiimissä: maatalouspolitiikka- ja markkinat, maaseutupolitiikka, ympäristötalous, yritysanalytiikka, yritystalous ja elintarvikeliiketoiminta. Yksikössä työskentelee noin 80 henkilöä. Yksikön päätoimipaikka on Helsingissä, Viikissä.

Asiakkaitamme ovat hallinto, ruokaketjun ja luonnonvarasektorin yritykset ja muut toimijat, neuvonta, kuluttajat ja kansalaiset, media ja tiedeyhteisö. Teemme yhteistyötä sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten että luonnonvarasektorin toimijoiden kanssa.

Tutkimusyksikköä johtaa Sari Forsman-Hugg.
Talous- ja yhteiskuntatieteellisen ryhmän ryhmäpäällikkönä on Juha Suutarinen.
  Lisätietoa:
Sari Forsman-Hugg

Asiantuntijat
Yhteystiedot
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014