Etusivu / Hankkeet / Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen - PESTICIDE LIFE / Tiivistelmä
Tiivistelmä

PesticideLife
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) vetämä hanke PesticideLife alkoi tammikuussa 2010 ja kesti vuoden 2013 loppuun saakka. Hankekumppaneita olivat Nylands Svenska Lantbrukssällskap NSL ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Sidosryhminä hankkeessa olivat Kasvinsuojeluseura ry, Berner Oy ja Raisio Oyj. Hanke on saanut EU:n Life+ -rahoitusta.

Tavoitteet
Tutkimus tuotti tietoa EU:n puitedirektiivin mukaisen kansallisen toimintasuunnitelman (NAP = National Action Plan) laatimista ja sen jatkuvaa päivittämistä varten. Tavoiteena oli kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvien ympäristöriskien vähentäminen ja siirtyminen IPM-menetelmien käyttöön.

Tutkimuksen tuottaman tiedon perusteella estetään vesistöjemme kasvinsuojeluainekuormituksen kasvu ja vesistöjen laadun heikkeneminen kasvinsuojeluriskien ja torjuntatarpeen kasvaessa. Hankkeen innovatiivisin tavoite oli kansallisen toimintasuunnitelman toteutumista arvioivien riski-indikaattorien kehittäminen direktiivin edellyttämällä tavalla.

IPM periaatteiden käytännön soveltaminen Pohjois-Euroopassa vaatii laajaa ja innovatiivista keskustelua. Siksi hankkeen kansainvälisenä tavoitteena oli luoda Pohjoismaissa ja Baltian maissa kansallisia toimintasuunnitelmia tekevien IPM-asiantuntijoiden ja hallinnon tiedonvaihtoverkosto.

Menetelmät
Tutkimus keskittyi viljanviljelyyn. Esimerkkeinä käytettiin yhtä insektisidiä (alfa-sypermetriini), fungisidia (protiokonatsoli) ja herbisidiä (glyfosaatti). Kolmella alueella (Häme, Etelä-Pohjanmaa, ruotsinkielinen Uusimaa) sijaitsevilla demonstraatiotiloilla toteutettiin kenttätutkimuksia, joissa sovellettiin sekä käytössä olevia että kehitettäviä IPM-menetelmiä. Niiden avulla pystytään muuttuvissa pohjoisissa oloissa jatkamaan kannattavaa viljan viljelyä kasvinsuojelun riskit torjuen ja ympäristöriskejä vähentäen. Hankkeen tulokset siirretään aktiivisesti Pohjoismaiden viljelyalueelle.

Hankkeessa kehitettiin uusi menettelytapa kasvinsuojeluaineiden käytön aiheuttamien ympäristöriskien mittaamiseen. Aineistona käytettiin suomalaisilta viljatiloilta peräisin olevia kasvinsuojeluaineiden käyttötietoja vuodelta 2007 (Tike). Menettelutapa sisältää kaksi mallia. Kasvinsuojeluaineiden käytön aiheuttamia alueellisia ympäristöriskejä mitattiin HAIR -riski-indikaattorilla. Toinen käytetty malli oli elinkaariarvioinnin (LCA=Life Cycle Assessment) ekotoksinen ympäristövaikutusluokka.

Logot

      LIFE08 ENV/FIN/000604

Aloitussivulle
Abstract in English
Direktiivi 2009/128/EY
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014