Etusivu / Hankkeet / Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa
Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa
ILVAMAP

Kesto: 01-JAN-12 - 31-DEC-15

Vuonna 2008 valmistellussa ilmasto- ja energiastrategiassa edellinen hallitus on linjannut politiikkaa erityisesti vuoteen 2020 asti. Siinä on esitetty sektoreittain tavoitteet ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla Suomi saavuttaa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet. Nykyisen hallituksen tavoitteena on tehdä tulevaisuuden Suomesta hiilineutraali yhteiskunta. Maatalouden päästöjä voidaan tähän asti tehtyjen selvitysten perusteella vähentää mm. kehittämällä viljelymenetelmiä ja -tekniikoita, muuttamalla eläinten ruokintamenetelmiä, ohjaamalla viljelytoimia erityisesti eloperäisillä mailla ja lannankäsittelymenetelmien tehostamisella. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ilmasto- ja energiapolitiikan asettamien tavoitteiden näkökulmasta vaihtoehtoisia, maatalouteen kohdistuvia hillintätoimia ja niiden vaikutuksia maatalouspolitiikkaan, maatalouden perustuotannon sijoittumistrendeihin sekä maatalouden toimintaedellytyksiin seuraavan noin kahdenkymmenen vuoden aikavälillä. Tavoitteena on arvioida, millaisia toiminnallisia muutoksia ja kustannuksia eri ohjauskeinot aiheuttavat erilaisille maatiloille, erityisesti niille kasvaville maatiloille, jotka sijaitsevat tuotantosuuntiensa päätuotantoalueilla, ja alueilla, joilla ohjauskeinot voivat esim. peltojen maalajien vuoksi eniten vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin. Hankkeessa arvioidaan myös kokonaisvaikutuksia maataloudelle, ottaen huomioon mahdolliset suuret muutokset tuotannon kannattavuudessa ja kehitystrendeissä alueiden välillä. Tavoitteena on myös luoda ja testata hillintätoimien osalta vaihtoehtokartasto keskeisten toimien ja ohjauskeinojen vaikutuksista. Sen perusteella voidaan arvioida sitä, minkälaisia synergioita tai ristiriitoja hillintätoimet tuovat maatiloille ja toisaalta sitä, miten kiristyvät ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet vaikuttavat Suomen maatalouteen ja sille asetettuihin erilaisiin tavoitteisiin.

  Pasi Rikkonen
Yhteystiedot
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014