Etusivu / Hankkeet / Elintarvikkeiden hiilijalanjälkien laskentamenetelmät, tuottaminen, viestintä ja ohjauskeinot
Elintarvikkeiden hiilijalanjälkien laskentamenetelmät, tuottaminen, viestintä ja ohjauskeinot

Hankkeen kesto: 2009 - 2012

Kulutuksen ilmastotaakasta noin 15 % aiheutuu kotitalouksien ruokahankinnoista ja osuus nousee peräti 25 %:iin, kun lukuun otetaan muutkin ravintoon välittömästi liittyvät toimet, kuten ruuan valmistus ja säilytys kotitalouksissa, kauppamatkat sekä ateriapalvelut.

Tietoa elintarvikkeiden ympäristö- ja erityisesti ilmastovaikutuksista tarvitaan nyt siis enemmän kuin koskaan aiemmin; kansalaiset ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta ja ovat useissa gallupeissa sanoneet olevansa nyt halukkaampia toimimaan ilmaston hyväksi kuin koskaan ennen. Haasteena on se, ettei keskivertokansalaisella kaikesta huolimatta ole vielä tietoa eikä edes oikein käsitystä siitä, miten eri elintarvikkeiden tuotanto, hankinta, säilytys sekä ruoanvalmistus ja ruokahävikki kuormittavat ympäristöä.

Hanke tähtää ilmastonmuutoksen hillintään niin kulutuskäyttäytymisen kuin ketjujen kehittämisen kautta. Tavoitteena on kehittää elintarvikeketjun toimintaa ilmastoa ja ympäristöä vähemmän rasittavaksi sekä tuottaa ilmastotietoa elintarvikkeista yritysten, kuluttajien ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden päätöksenteon tueksi. 

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään elintarvikeketjun yrityksille menetelmiä, laskentasääntöjä ja välineitä, joita soveltamalla voidaan tuottaa luotettavaa ja helposti päivitettävää ympäristökuormitustietoa elintarvikeketjun prosesseista. Elintarvikeketjun yrityksille menetelmien ja työkalujen soveltaminen mahdollistaa tuotteiden hiilijalanjäljen ja ympäristökuormitusten systemaattisen arvioinnin ja hallinnan.

Kansainvälinen yhteistyö ja tutkijavaihto ovat hankkeessa keskeisessä asemassa. Hankkeessa verkostoidutaan laajasti aihepiirin johtavien eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa, osallistutaan aktiivisesti asiantuntijaryhmiin ja –kokouksiin sekä luodaan maailmanlaajuista yhteistyötä tuontielintarvikkeiden ilmastovaikutusten arvioimiseksi. Hankkeessa selvitetään myös kansainvälisten elintarvikeyritysten ja kaupan hiilijalanjälkimerkintöjen tilanne sekä tutkitaan ja etsitään niistä parhaita käytäntöjä, joita tarvitaan kehitettäessä tiedon tuotantoa sekä viestintää ja sen pelisääntöjä elintarvikkeiden kansallisille hiilimerkinnöille. Hankkeen erityisenä tavoitteena on kehittää kansallinen menetelmäkuvaus ja laskentaohjeisto elintarvikkeiden vertailukelpoisten hiilijalanjälkien arvioimiseksi yhdenmukaisesti. Lisäksi hankkeessa arvioidaan vaihtoehtoisia ohjauskeinoja ilmasto- ja ympäristömyötäisten ruokavalintojen edistämiseksi kuluttajien käyttäytymisen ja kansantalouden tasolla.

Hanke jakaantuu viiteen päätehtävään ja tavoitteeseen, joissa hankkeen ydinsisältönä on
1) elintarvikkeiden hiilijalanjälkilaskennan metodologia, menetelmäkehitys, laskentaohjeet ja työkalut;
2) luotettavan hiilijalanjälkitiedon tuottaminen ja varmentaminen elintarvikkeista sisältäen tietojen vaihteluvälin ja epävarmuuden;
3) hiilijalanjäljen pienentäminen ja muun ympäristökuormituksen vähentäminen elintarvikeketjussa;
4) elintarvikkeiden hiilimerkintöjen periaatteiden ja tulkinnallisten viitekehysten kehittäminen eri tuotanto- ja kulutuskonteksteissa;
5) hiilijalanjälkitiedon ja siihen pohjautuvien ohjauskeinojen ja hankkeen kautta saavutettavan ilmastonmuutoksen hillinnän vaikutuksen arviointi kansantalouden tasolla. 

Tutkimuskokonaisuuden alahankkeita ovat mm. Foodprint- ja Climate Communication -hankkeet.


Julkaisuja ja esityksiä

Hartikainen, H., Pulkkinen H., Katajajuuri, J.-M. (2011) Communication of Climate Change Impacts in the Finnish Food Sector. Presentation and abstract in NorLCA Symposium. Helsinki, 16. September 2011. (http://www.dtu.dk/upload/norlca/hartikainen%20hanna.pdf)

Krogerus, K., Katajajuuri, J.-M., Pulkkinen, H. Including emissions from land use change in the carbon footprint of food products. (article submitted 2011)

Pulkkinen, H., Krogerus, K. et al. (2011) Developing LCA methodology guide for the food industry. Presentation and full paper (in Proceedings)  in LCM 2011 - Towards Life Cycle Sustainability Management. Berlin 28-31 August 2011. 12 p. (Abstract: http://www.lcm2011.org/abstracts/default_029.html)

Pulkkinen, H. (2011) Elintarvikeketjun jalanjäljen tiedonkeruu ja laskentamenetelmien ja työkalujen kehitys. Presentation in Sapuskaa kauppaan –remix. Helsinki 15.6.2011.

Pulkkinen, H., Hartikainen, H., Katajajuuri, J.-M. (2011) Elintarvikkeiden hiilijalanjälkien laskenta ja viestintä. MTT Raportti 22. (http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti22.pdf)

Pulkkinen, H. (2011) Harmonising assessment and communication of carbon footprints in the Finnish food sector. Presentation and abstract in Trends and Future of Sustainable Development. Tampere, 9-10 June 2011.

Pulkkinen, H. (2011) Harmonising assessment and communication of carbon footprints in the Finnish food sector. Presentation and abstract in LMC Congress foodINfront. Odense, 23-24 May 2011.

Katajajuuri, J.-M., Pulkkinen, H. (2011). Elintarvikkeiden ympäristövaikutuksille yhtenäiset laskentasuositukset. Kehittyvä elintarvike 22, 1/11: 14-15.

Katajajuuri, J.-M., Nurmi, P., Pulkkinen, H., Saarinen, M., Silvenius, F. (2010). Finnish foodprint methodology and protocol development. In: 20th SETAC Europe Annual Meeting 23-27 May 2010, Seville, Spain. 1 p. (Abstract).

Katajajuuri, J.-M., Pulkkinen, H., Saarinen, M., Silvenius, F., Nurmi, P. 2010. Development and harmonisation of a Finnish methodology for the calculation of carbon and other footprints for food products. In: toim. Bruno Notarnicola. LCA food 2010 : VII international conference on life cycle assessment in the agri-food sector : Bari, Italy Sebtember 22-24, 2010. LCA food 2010 : VII international conference on life cycle assessment in the agri-food sector p. 77-81.

Pulkkinen, H., Katajajuuri, J.-M., Nousiainen, J., Silvenius, F. (2010). Challenges in the comparability of carbon footprint studies of food products. In: toim. Bruno Notarnicola. LCA food 2010 : VII international conference on life cycle assessment in the agri-food sector : Bari, Italy, September 22-24, 2010. LCA food 2010 : VII international conference on life cycle assessment in the agri-food sector p. 65-70.
  Juha-Matti Katajajuuri
Hankkeen puitteissa tehty Pro gradu -työ julkaistu: Ohjauskeinot ilmastoa vähemmän kuormittaviin elintarvikevalintoihin
Climate Count hankekokonaisuutta esiteltiin tanskalaisessa elintarvikealan konferenssissa toukokuussa 2011
Climate Count hankekokokonaisuutta esiteltiin kansainvälisessä kestävän tulevaisuuden konferenssissa kesäkuussa 2011
Sivun lyhyt osoite on: www.mtt.fi/hiilijalanjalki
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014