Etusivu / Hankkeet / Biokaasuprosessin materiaalivirtojen tuotteistaminen
Biokaasuprosessin materiaalivirtojen tuotteistaminen
BIOVIRTA

Kesto: 01-AUG-08 - 31-DEC-12

BIOVIRTA

Vastuututkija: Prof. Jukka Rintala ja Vanhempi tutkija Teija Paavola

Biokaasuteknologia on kilpailukykyinen prosessi käsitellä maatalouden, teollisuuden ja yhdyskuntien biohajoavia jätteitä ja sivutuotteita. Teknologia tuottaa bioenergiaa, mutta lisäksi biokaasuprosessin materiaalivirroista voidaan jalostaa lannoitteita, maanparannusaineita ja muita tuotteita esimerkiksi prosessi- ja ympäristöteknologian sovelluksiin. Käyttökohteiden systemaattinen kehittäminen edellyttää biokaasulaitoksen raaka-aineiden ja tuotteiden koostumuksen ja ominaisuuksien hallintaa sekä taloudellisesti kannattavia ja toimiviksi osoitettuja tuotantoketjuja. BIOVIRTA-hankkeen tavoitteena on kehittää teknologioita ja käytäntöjä, joilla erityyppisiä orgaanisia sivutuotteita ja jätemateriaaleja voidaan hyödyntää biokaasulaitoksissa, ja joilla niistä voidaan jatkojalostaa kilpailukykyisiä ja turvallisia tuotteita erilaisiin käyttökohteisiin. Biokaasulaitosten toimintaedellytykset paranevat merkittävästi, kun prosessien tuotteet osoitetaan turvallisiksi ja toimiviksi käyttökohteissaan.

Tiivistelmä

Kestävän kehityksen avulla pyritään globaalisti varmistamaan resurssien pitkäaikainen saatavuus ja vähentämään ihmistoiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia. Tämä edellyttää materiaalivirtojen käytön tehokkuuden lisäämistä, kuten materiaalien sisältämien ravinteiden ja hiilen hyötykäyttöä. Monien nykyisten biohajoavien jätteiden ja sivutuotteiden käsittely onkin nopeasti kehittymässä lisäarvoa tuottavaksi teolliseksi (bio)jalostukseksi, joka perustuu logistisesti hallittuihin materiaalivirtoihin.

Tulevaisuudessa merkittävä osa teollisuuden, yhdyskuntien ja maatalouden orgaanisista sivutuotteista ja jätteistä tultaneen hyödyntämään biokaasulaitoksissa. Laitosten yleistyessä niiden kautta kulkee huomattava osuus kierrossa olevista ravinteista ja orgaanisesta aineesta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Biokaasuprosessissa raaka-aineiden sisältämät ravinteet ja osa hiilestä säilyvät ja osa typestä muuttuu kasveille käyttökelpoisempaan muotoon. Lisäksi merkittävä osa raaka-aineiden sisältämistä taudinaiheuttajista voidaan tuhota. Myös joidenkin orgaanisten haitta-aineiden on todettu hajoavan biokaasuprosessissa. Biokaasulaitoksilla on täten hyvät edellytykset uusiutuvan energian tuotannon lisäksi jalostaa biokaasuprosessin materiaalivirroista lannoitteita, maanparannusaineita ja muita tuotteita esimerkiksi prosessi- ja ympäristöteknologian kohteisiin.

Materiaalivirtojen tuotteistaminen on pääosin alkuvaiheessa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Biokaasulaitosten materiaalivirtojen käytön ja siihen pohjautuvan liiketoiminnan systemaattinen kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät täsmällisiä tietoja eri raaka-aineista, niiden muodostumisesta ja soveltumisesta biokaasuprosessiin sekä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi jatkojalostustekniikoiden kehittäminen sekä niiden toimivuuden ja taloudellisten mahdollisuuksien osoittaminen sekä nykyisten että mahdollisten uusien teknologioiden avulla on tärkeää.

Hanke toteutetaan MTT:n koordinoimana yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, VTT:n ja Eviran sekä yritysten kanssa. Hanketta rahoittavat Tekes BioRefine-ohjelma ja yritykset sekä mukana olevat tutkimusorganisaatiot.

ORA-01403: no data found
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014