Etusivu / Hankkeet / Kestävää hyvinvointia ruoasta / Kohti kestäviä elintarvikevalintoja - kuluttajainformaatio ruoan ravitsemus- ja ympäristövaikutuksista
Kohti kestäviä elintarvikevalintoja - kuluttajainformaatio ruoan ravitsemus- ja ympäristövaikutuksista
SustFoodChoice

Kesto: 01-DEC-10 - 31-MAR-14

Kuluttajat Suomessa ja suomalaisen ruoan (potentiaalisissa) vientimaissa arvostavat vastuullisesti tuotettua ruokaa. Paineet ruoan kestävään kuluttamiseen liittyvän kuluttajainformaation lisäämiseksi ovat olleet suuret jo jonkin aikaa ja kasvavat koko ajan. Kestävään kuluttamiseen liittyvän yleisen valistuksen lisäksi markkinoilla on esillä monia tuotteisiin liittyviä ratkaisuja valmistajien omista väittämistä kansainvälisiin merkintäjärjestelmiin. Tietoa ruoan kestävyyden eri aspekteista on olemassa, mutta yhdennetty tarkastelu puuttuu ja sitä myötä puuttuu yhdennetty kuluttajainformaatiokin. Ruoan terveellisyys on yksi keskeinen ruoan kestävyyden osa-alue. Sen pitäisi olla mukana kaikessa ruoan kestävyyden kuluttajainformaatiossa, koska terveyden ylläpito ravitsemuksen välityksellä on ruoan kuluttamisen perusfunktio. Elinaariarviointi on laajasti käytetty menetelmä tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Tuoteorientoituneena se sopii lähtökohtaisesti hyvin tuotekohtaisen kuluttajainformaation tuottamiseen. LCA-tutkimukset ovat vahvistaneen tulkintaa, että kasvisperäiset ruoat ja ruokavaliot ovat ympäristön kannalta edullisempia kuin eläinperäiset. Tällä hetkellä LCA rajoittuu kuitenkin vain muutamaan vaikutusluokkaan. LCA:ssa ei ole yleisesti hyväksyttyjä arviointimenetelmiä joillekin ruoantuotannon kestävyydelle keskeisissä vaikutuksissa, esim. maankäytön vaikutukset, biodiversiteetti- ja maaperävaikutukset. Sillä ei ole myöskään selkeää kytköstä ruoan perusfunktioon ravitsemuksen lähteenä. Tässä hankkeessa nostetaan esille 2 kestävyyden osa-aluetta: ravitsemuksellisuus ja ympäristömyötäisyys ja tuotetaan taustatieto näiden yhdennetun arvioinnin ja kestävyysviestinnän mahdollistamiseksi. Millennium Ecosystem Assessment tarjoaa mielenkiintoisen käsitteen, ekosysteemipalvelun, lähtökohdaksi ruoan ympäristövaikutusten tarkastelulle kokonaiskestävyyden näkökulmasta. Ruoan ravitsentoainesisältöä kuvaavat indeksit taas tarjoavat mielenkiintoisen lähtökohdan ruoan terveysvaikutuksen sisällyttämiseksi LCA:han.

Hanke on jatkoa ConsEnv-hankkeelle (Kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen), joka aloitti ravitsemuksen sisällyttämisen ympäristövaikutustarkasteluun. Hankkeessa käytetään hyväksi hakijan aiempia LCA-pohjaisia tutkimuksia, kuten ConsEnv ja Ketjuvastuu (Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportoinnin kehittäminen), FootprintTools (ruoan hiilijalanjälkimetodologian kehittäminen case-tarkasteluijen avulla) ja yrityksille tehdyt LCA-hankkeet. Lisäksi hanke liittyy rahoitushakuvaiheessa olevaan DIECO-hankkeeseen, jossa tarkastellaan ravitsemusta ja ympäristövaikutuksia ruokavaliotasolla.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on edistää tietämystä ruoan kestävyydestä ja edistää sitä koskevaa kuluttajainformaatiota. Hankkeen tutkimuskysymykset ovat: 1) miten terveys- ja ympäristövaikutukset vaihtelevat eri tuotteiden välillä samaan tarkoitukseen käytettävien ruokien kesken, 2) miten raaka-aineiden valinta ja prosessointi vaikuttavat tuotteen terveys- ja ympäristövaikutuksiin, 3) miten luomuun liittyvät ratkaisut näyttäytyvät tuotetason terveys- ja ympäristövaikutuksissa, 4) minkälaista kuluttajainformaatiota ruoan terveys- ja ympäristövaikutuksista tuotemarkkinoilla tällä hetkellä annetaan ja 5) minkälaista tuotteisiin liittyvän terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevan kuluttajainformaation pitäisi olla, jotta kestävyyden eri aspektit tulisivat tarkoituksenmukaisesti esille. Kysymyksiin 1-3 vastaaminen edellyttää tutkimusmetodologioiden kehittämistä, joka on keskeissä osassa hanketta. Hankkeessa sovellettavat menetelmät ovat teoreettisen viitekehyksen luominen, case-tuotteiden LCA, täydentävät ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmät, ravintoaineanalyysit, tiedon haku ja analysointi.

  Merja Saarinen
Sivukartta
Yhteystiedot
Tietoja sivustosta
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014