Etusivu / Hankkeet
Hankkeet
MTT:n tutkimusalueiden hankkeet löytyvät teemoittain kunkin tutkimusalueen sivulta.
Alla listattuna kaikki hankkeet.


A common data exchange system for agricultural systems
 
Adaptation of the food sector and socio-economic impacts of the climate change in North-East
 
Agroteknologiaverkoston tutkimusyhteistyön koordinointi
 
Alueellisen ympäristöosaamisen kehittäminen - olosuhdesäädeltävä pintavaluntasimulaattori – SIMU
 
Älykäs kasvihuone ja älyviljely
 
Assessing limits of adaptation to climate change and opportunities for resilience to be enhanced
 
Avustava ja itsesäätyvä maataloustyökonejärjestelmä
 
Balancing local politics, housing preferences and sustainability in the new detached housing areas in the rural-urban interaction zones
 
Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society Implementation
 
Baltic forum for innovative technologies for sustainable manure management
 
BARENTSPEC
 
Bioavailability of phosphorus in sewage sludges
 
Bioeconomy Panel
 
Bioenergiaksi viljeltävän ruokohelven kasvihuonekaasutaseet kivennäismaalla
 
Biojäte ja hepolanta: biojätteestä ja hevosenlannasta biokaasua ja lannoitetta.
 
Biokaasulaskentatyökalu
 
Biokaasuprosessin materiaalivirtojen tuotteistaminen
 
Biomassa-atlas
 
Biomassan hyödyntämisen kestävyys muuttuvassa toimintaympäristössä
 
Biomassan tuotannon ja käytännön optimointi - teknologiatiekartan laadinta
 
Bioteam
 
CAP 2013 -uudistus ja Suomen maatalouden sopeutumismahdollisuudet
 
Capacity building in genetic evaluation and new breeding tools to strenghten the Ethiopian dairy development
 
Climate Communication I & II
 
Comparative analysis of factor markets for agriculture accross the member states
 
Comprehensive policy actions and investments in sustainable solutions in agriculture in the baltic sea region 2010-2012
 
Connecting the animal genome, gastrointestinal microbiomes and nutrition to improve digestion efficiency and the environmental impacts at livestock production
 
Development and cultivation of local plant resources in Barents region
 
Ecovillages - Kestävän maaseutukehityksen ekokylät
 
Elintarvikeketjun vastuullisuuden konseptointi liiketoimintamahdollisuudeksi
 
Elintarviketuotannon ja -palvelutoiminnan biojalostamon arvoketju
 
Elintarviketutkimustiedon työpajat
 
Elintarvikkeiden hiilijalanjälkien laskentamenetelmät, tuottaminen, viestintä ja ohjauskeinot
 
Energiamessut 2014
 
Energy positive farm
 
ENREFOOD – Ympäristövastuun sisältöä määrittämässä
 
Etelä-Suomen kansallisen tuen vaikutusten arviointi
 
Eurooppalaista laatumarjaa kestävin menetelmin muuttuvassa ilmastossa
 
European integration and the transformation of national governance structures - rural development and the common agricultural policy
 
European Network to Follow-Up the Reformulation of Food. Identification and Exhange of Good Practices for SMEs and Consumers
 
Exploring alternative scenarios of adapting climate change
 
Foamoss
 
FoodAfrica
 
Foodprint
 
Food Safety Cluster - Elintarviketurvallisuus
 
Foodspill - ruokahävikin vähentäminen
 
FOOTPRINTBEEF – Naudanlihantuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen
 
Fosfaatinkerääjien käyttö maatalouden fosforikuorman vähentämiskeinona
 
From waste to traffic fuel
 
FUSIONS - Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies
 
Future semi-autonomous machines for safe and efficient worksites
 
Geenivaraoppi
 
Geenivarat hyötykäyttöön - työkalupakki kasvinjalostuksen tarpeisiin
 
Geenivaroilla terveellisen viljan kestävään tuotantoon
 
Genominen valinta ja genominen jalostusarvostelu lypsykarjalla
 
Geospatial ICT infrastructure for agricultural machines and FMIS in planning and operation of precision farming
 
Glyfosaatin käytön aiheuttamat ympäristöriskit: aineen kulkureitit savimaalla ja päätyminen vesistöön
 
Green Care - Hyvinvointipalveluja maaseudulta
 
Hedelmällisten lammasrotujen genetiikka, genomiikka ja evoluutio
 
HG-alueen toimintaedellytysten turvaaminen
 
Hidaspyrolyysin liiketoimintojen kehittäminen Suomessa
 
Hiilijalanjälkilaskuri kasvihuonetuotannolle
 
Hoidettu viljelemätön pelto biokaasuksi
 
Horse Manure
 
HumAnature - Luonto, eläimet ja ihminen toistensa hyvinvoinnin lisääjinä
 
Hunajan tuotekehitys ja pölytyspalvelut
 
Hyvinvoinnin ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen maatila- ja luonnonvara-alan yrityksissä
 
Hyvinvointimatkailun ja sen osaamisen edistäminen europpalaisena yhteistyönä
 
Hyvinvoiva porsas - porsaiden mahahaavaisuuden ehkäiseminen
 
IKI Egypti
 
Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa
 
Ilmastolounas
 
Ilmastomerkintä elintarvikkeille? – kuluttajien käsitykset ja odotukset ja alan tahtotila
 
Ilmastonmuutokseen sopeutumiskeinot happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentämiseksi
 
Ilmastonmuutos ja maaseutu
 
Impact of climate change on the interaction of fusarium species in oats and barley
 
InnoEquine
 
InnoNauta-kehitys
 
Innovative tools and knowledge base to support sustainable production of high quality milk
 
Itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarjan erityisominaisuudet
 
Itämeren alueen ruokaympäristö ja terveys - totutuista tavoista tietoisuuteen
 
Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan hierarkkisen verkostoidun raaka-ainetuotannon tiedonhallintamallin rakentaminen MTT:ssä
 
Jalostusarvosteluissa ja geneettisessä mallinnuksessa käytettävät työkalut
 
Jätevesien fosfori kiertoon lannoitteeksi
 
Julkinen keskustelu CAP2013-reformista
 
Kainuun maaseutuyritysten elinvoima 2
 
Kaksi supermarjaa
 
Kanapunkki hallintaan munintakanaloissa
 
KARPE - Karjatilan kannattava peltoviljely
 
Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilen nettosidonta kasvinviljelyssä ja puutarhataloudessa
 
Kasvinjalostus ja kestävä peltokasvien tuotanto muuttuvassa ilmastossa
 
Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen - PESTICIDE LIFE
 
Kasvintuotannon kestävä tehostaminen
 
Kasviperäisten biomateriaalien käyttö kasvinsuojelussa
 
Kasviperäisten biopolttoaineiden kestävä ja laajamittainen tuotanto ja käyttö
 
Kestävää hyvinvointia ruoasta
 
Kestävää ruoantuotantoa ja -kulutusta: kasviproteiinia härkäpavuista ja muista palkokasveista
 
Kestävä eläinvalinta ja eläingenomiikka
 
Kestävä maankäyttö - Asuminen
 
Kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta pohjoissavolaisille maito- ja lihanautatiloille ja naudanlihantuotantoketjulle
 
Kilpisjärven kyläympäristöhanke - kyläalueen kehittäminen ympäristön ja kyläläisten ehdoilla
 
Kotieläinten genomitiedon hyödyntäminen
 
Kotimaisen valkuaisomavaraisuuden parantaminen globaalimuutosten paineessa
 
Lähiruoan kasvun ympäristöt ja strategiat
 
Lähiruoka
 
Lantatiedosta tekoihin – LantaTeko
 
Lapin luonnontuote- ja elintarviketoimialojen työohjelma LAPPI LUO
 
LCA in Landscaping
 
LeviLogi
 
Lihaketjun kokonaisvaltainen kilpailukyky muuttuvilla markkinoilla
 
Liitännäiselinkeinojen tehostaminen pohjoisessa biotaloudessa
 
Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen
 
Luonnon- ja nurmikasvien tuotantomahdollisuudet muuttuvissa peltoviljelyolosuhteissa
 
Luonnonmarjojen saatavuuden turvaaminen viljelyllä
 
Maaseudun eriytyvien aluerakenteiden dynamiikka ja politiikkatoimien maaseututyypittäinen räätälöinti
 
Maaseudun pienyritysrekisteri
 
Maaseudun pienyritystoiminta Karjalassa ja Murmanskin alueella
 
Maaseudun sopeutuva maankäyttö
 
Maaseutu- ja maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi
 
Maaseutuyrityksen elinkaari, strategiat ja kehittäminen
 
Maaseutuyritysten toimijaverkot kilpailukyvyn ja innovaatioiden edistäjinä
 
Maatalouden geenivarojen arvoketju: geenivarojen säilyttämisen hyödyt ja säilyttämisvaihtoehtojen arviointi
 
Maatalousympäristön automaattinen seuranta
 
Maatilan riskienhallinta
 
Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu ja johtaminen riskien hallinnan välineiden avulla
 
Maatilojen mahdollisuudet biokaasuteknologian hyödyntämiseen Maito-Suomessa
 
Maidontuotannon nutrigenomiikka
 
Maidontuotannon ympäristövaikutusten rajoittaminen: metaanituotannon profilointi eläin- ja mikrobitasolla
 
Maitotilojen rakennemuutos hallintaan
 
Marine spatial planning in a changing climate
 
Marjanviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen
 
Marjanviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen 2
 
Marjat maaseudun mahdollisuutena
 
Measurement, monitoring and environmental assessment
 
Mikrobien hyödyntäminen perunantuotannossa
 
Mitigation of environmental impacts of cultivated organic soils
 
Modelling climate change risk to European agriculture and food security
 
Monipuolisella viljelykasvilajistolla kestävyyttä ja satoa muuttuvissa tuotanto-olosuhteissa
 
Multi-breed genomic evaluation
 
Multi-level integrated modelling and analysis of agricultural systems
 
Munijakanojen taloudellisten ominaisuuksien QTL-analyysi
 
Muuttuva ja menestyvä monialainen maatila 2000-2013
 
Neonikotinoidien käytön vaikutus suomalaisessa öljykasvien kasvinsuojelussa mehiläisiin ja muihin pölyttäjiin NEOMEHI
 
Novel charactarization of crop wild relative and landrace resources as a basis for improved crop breeding
 
Novel hemicellulose based feeds as precision supplements for high quality forage diets for dairy cows under irish and finnish conditions
 
Nurkkapuusta lajikkeeksi - suomalaisten paikallisten omena- ja päärynälajikkeiden alkuperä ja säilytys
 
Nurmen tuotannon ja biokaasuteknologian tehokas ja kestävä integrointi
 
Nurmentuotannon mahdollisuudet aluetalouden vahvistamisessa ja kansallisten liikenteen biopolttoaineiden tavoitteiden saavuttamisessa
 
Nurmikasvit muuttuvassa ilmastossa
 
Nurmiviljelyn fosforikuormituksen vähentämiskeinot
 
Nykyaikainen navettateknologia instrumentointihanke
 
Nykyaikainen navettateknologia osaamisverkostohanke
 
Ohran sopeuttaminen ilmastonmuutokseen geenivarojen ja genomiikan avulla
 
Oikein valitut pakkausratkaisut minimoivat ympäristövaikutukset
 
Paikallisten nautarotujen kriittiset menestystekijät
 
Paikallisten rehujen hyödyntäminen sikojen ja siipikarjan luomuruokinnassa
 
Pellon vesitalouden seuranta
 
Peltoenergia tulevaisuuden energialiiketoiminnan osana
 
Perinnekasvit museopuutarhoissa - hanke biologisen kulttuuriperinnön esilletuomisesta Varsinais-Suomessa
 
Perunaa infektoivien Dickeya-bakteereiden esiintyminen ja ekologia Suomessa
 
Perunan sadetuksen hallinta
 
Perunan Y-viruksen tehostettu torjunta
 
Peruna paremmaksi
 
Pilot studies on estimating the content of nitrogen and phosphorus in agricultural products
 
Pohjoiset juuriyrtit: liitännäiselinkeinosta teolliseen tuotantoon
 
Pohjoismainen tutkimusverkosto eläingeenivarojen sopeutumisesta ilmastonmuutokseen
 
Porsastuotannon kustannustehokkuuden ja emakon hyvinvoinnin kehittäminen jalostuksen ja ensikkotuotannon avulla
 
PotatoNow
 
PROBAPS - Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja ohjauskeinojen arviointi
 
PuutarhaNP
 
Ravinteiden riittävyyden ja kierron talous eläin- ja kasvituotannossa
 
Realistiset tavoitteet peltoviljelyn kuormitusvähennyksille
 
Ruokahävikki
 
Ruokahävikki Pohjoismaissa
 
Rural development measures, rural policies, and rural economic activities contributing to development and well-being in rural Finland
 
Savimaan rakenne ja eroosiokestävyys
 
scenoprot
 
ScenoProt
 
Seosviljely ja lajikeseokset: satovarmuutta ja ruokaturvaa
 
Sianlihantuotannon eettiset periaatteet tuottajien ja kuluttajien arvioimina
 
Sienestä on moneksi
 
Sieppari pellossa
 
Siittiön muodostuksen ja värekarvojen kehityksen säätely
 
Sikojen kastraation vaihtoehdot - alternatives to castration of piglets
 
Sikojen ruokinnan tarkentaminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
 
Sisävesien ekosysteemipalveluiden kustannus-hyötyanalyysi
 
Sisävesien ravinnekuormitus
 
Sivuhyöty
 
Smart food and agribusiness: future internet for safe and healthy food from farm to fork
 
Special crop education for economic development in North-West Russia and South-East Finland
 
specicrop
 
Spektrikuvantamisen sovellukset kevyestä lennokista
 
Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto
 
Suomalaisen lihakarjan genetiikka ja jalostus
 
Suomalaisen maitoketjun kilpailukyky Itämeren alueella
 
Suomalaisen perennavalikoiman parhaimmiston hyödyntämisketju tuotannosta loppukäyttäjälle
 
Suomen alkuperäisnautojen ja -lampaiden geneettinen polveutuminen ja jalostusstrategia sekä hyödyntäminen Lounais-Suomessa
 
Suomen elintarvikeketjun kilpailukyky
 
Suomen lehmä -brändi MTT
 
Suomen normilanta
 
Suomen peltojen karttapohjainen eroosioluokitus
 
Survey of occurrence of Liberibacters in carrots and potatoes in Finland
 
SUSFOOD ERA-net - Sustainable Food
 
Sustainability and responsibility in the agrifood system
 
Sustainable economy and local development - the need of special crops and raw materials derived from them
 
Sustainable historic park management and development
 
Sustainable Organic and Low-Input Dairying
 
Taimituotannon kilpailukyvyn parantaminen kotimaisia geenivaroja käyttäen
 
Tarveke
 
Tattarin tuotannon ja jatkojalostuksen vahvistaminen Ylä-Pirkanmaalla
 
Tietopohjainen lammasyritystoiminnan kehittäminen Itämeren saaristoalueella
 
Tilusjärjestelyjen ja maanomistusrakenteen kehittäminen maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantamiseksi
 
Toksiineja tuottavien fusarium-homeiden hallinta ja varhaisvaroitusjärjestelmät turvallisen viljatuotannon takaamiseksi
 
Transition towards sustainable nutrient economy
 
Tulevaisuuden kasvintuotantotilan tuotanto- ja tiedonhallintainfrastruktuuri
 
Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen
 
Turkistila 2020
 
Turvallisia lannoitevalmisteita biokaasulaitoksista
 
Turvallisuus ja laaturiskit muuttuvassa viljanviljelyssä
 
Typpilannoitteiden valmistus lantaperäisistä materiaaleista (Täsmätyppi)
 
Use of active measures of wetlands for decreasing nutrient load in the baltic sea basin
 
Uudet hyvinvointiteknologiat tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin pitkäaikaisseurannassa
 
Uudet kasvit pohjoisilla markkinoilla
 
Uudet lannoitevalmisteet
 
Uudet prosessointitekniikat perunateollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi
 
Uudet sopimukset maatalouden riskienhallintaan Suomessa osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa
 
Uusi monimuotoinen rypsi:genomiikan työkalut lajikejalostukseen
 
Valorisation of food waste to biogas
 
Vastuullisuuden jäljitettävyyden kehittäminen - esimerkkinä lihaketju
 
Vesi- ja ravinnejalanjälki elintarvikekulutuksen ympäristövaikutusten mittareina
 
Vesiviljelyn sijainninohjaus sisävesillä
 
Vihannesviljelystä vahva elinkeino Pohjois-Suomeen
 
Viherkattojen kestävä kasvillisuus: hulevesien hallintaa ja monimuotoisuutta kotimaisen taimituotannon turvin
 
Viljan jäljitettävyys
 
Vuorovaikutteinen ja vastuullinen elintarvikeketju - ratkaisuja tuottajien ja kuluttajien kohtaamisen haasteisiin
 
Ylivoimainen kuminaketju
 
Hankehaku
Yhteystiedot
© Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 2014